Szkolenia

Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. Przepisy. Orzecznictwo. Problemy praktyki. Wymiana doświadczeń [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe (drzewo, tereny zieleni, żywotność drzewa, kompensacji przyrodnicza, pas drogowy drogi publicznej itd.)

2. Organy wydające zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego:
a) Wójt, burmistrz, prezydent miasta
b) Starosta/Marszałek województwa
c) Problematyka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
d) Przekazywanie podania zgodnie z właściwością – spory kompetencyjne
e) Problematyka uzgodnień z RDOŚ – wprowadzenie

3. Które drzewa z pasa drogowego wymagają zezwolenia?
a) Drzewa ozdobne- w tym problematyka obcych gatunków topoli
b) Drzewa owocowe

4. Kto może być wnioskodawcą w przypadku usuwania drzew z pasa drogowego?

5. Wymogi formalne wniosku o wycinkę drzewa z pasa drogowego drogi publicznej

6. Procedura:
a) Uzupełnianie wymogów formalnych wniosku
b) Zasady przeprowadzania oględzin
c) Wydanie decyzji w przypadku braku stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych
d) Procedura w sytuacji stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych- zawieszenie postępowania, zasady załatwiania decyzji derogacyjnej z art. 56 uop
e) Problematyka „okresu lęgowego” ptaków
f) Przesłanki wydania decyzji odmownej
g) Kiedy za drzewa usuwane z pasa drogowego nie nalicza się opłat?
h) Zasady ustalania kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzeń za drzewa usuwane z pasa drogowego (czy projekt planu nasadzeń jest wymogiem formalnym wniosku, czy można wydać decyzję bez nasadzeń i kiedy, odbiór wykonanych nasadzeń i sprawdzanie żywotności itd.)
i) Zasady przygotowania projektu decyzji i dokumentacji przekazywanej do RDOŚ

7. Procedura w RDOŚ:
a) Projekty jakich decyzji uzgadnia RDOŚ
b) Uzgodnienia i przesłanki odmowy uzgodnienia
c) Terminy (w tym „milcząca zgoda”)
d) Postępowanie wyjaśniające

8. Postępowanie odwoławcze

9. Zmiana decyzji

10. Procedura kiedy drzewa objęte decyzją nie zostały usunięte

11. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew z pasa drogowego – kto podlega karze, procedura

12. Wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie drzew – kto odpowiada, dopuszczalne prace w koronie i w zakresie systemu korzeniowego

13. „Spory sąsiedzkie” dot. drzew przydrożnych

14. Drzewa przydrożne jako pomniki przyrody – zasady objęcia ochroną pomnikową, przesłanki zniesienia ochrony pomnikowej drzewa przydrożnego
15. Uproszczona procedura usuwania złomów i wywrotów

16. Kwestie bezpieczeństwa – jak najszybciej usunąć zagrażające drzewo przydrożne, w tym omówienie tzw. stanu wyższej konieczności

17. Usuwanie zieleni a decyzja ZRID

18. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń,
„dobre praktyki”, odpowiadanie na pytania

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Nowy termin wkrótce

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)