Szkolenia

Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. Przepisy. Orzecznictwo. Problemy praktyki. Wymiana doświadczeń [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe (drzewo, tereny zieleni, żywotność drzewa, kompensacji przyrodnicza, pas drogowy drogi publicznej itd.).

2. Organy wydające zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego:
a) Wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b) Starosta/Marszałek województwa,
c) Problematyka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
d) Przekazywanie podania zgodnie z właściwością – spory kompetencyjne,
e) Problematyka uzgodnień z RDOŚ – wprowadzenie.

3. Które drzewa z pasa drogowego wymagają zezwolenia?
a) Drzewa ozdobne- w tym problematyka obcych gatunków topoli,
b) Drzewa owocowe.

4. Kto może być wnioskodawcą w przypadku usuwania drzew z pasa drogowego?

5. Wymogi formalne wniosku o wycinkę drzewa z pasa drogowego drogi publicznej.

6. Procedura:
a) Uzupełnianie wymogów formalnych wniosku,
b) Zasady przeprowadzania oględzin,
c) Wydanie decyzji w przypadku braku stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych,
d) Procedura w sytuacji stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych- zawieszenie postępowania, zasady załatwiania decyzji derogacyjnej z art. 56 uop,
e) Problematyka „okresu lęgowego” ptaków,
f) Przesłanki wydania decyzji odmownej,
g) Kiedy za drzewa usuwane z pasa drogowego nie nalicza się opłat?
h) Zasady ustalania kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzeń za drzewa usuwane z pasa drogowego (czy projekt planu nasadzeń jest wymogiem formalnym wniosku, czy można wydać decyzję bez nasadzeń i kiedy, odbiór wykonanych nasadzeń i sprawdzanie żywotności itd.),
i) Zasady przygotowania projektu decyzji i dokumentacji przekazywanej do RDOŚ.

7. Procedura w RDOŚ:
a) Projekty jakich decyzji uzgadnia RDOŚ,
b) Uzgodnienia i przesłanki odmowy uzgodnienia,
c) Terminy (w tym „milcząca zgoda”),
d) Postępowanie wyjaśniające.

8. Postępowanie odwoławcze.

9. Zmiana decyzji.

10. Procedura kiedy drzewa objęte decyzją nie zostały usunięte.

11. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew z pasa drogowego – kto podlega karze, procedura.

12. Wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie drzew – kto odpowiada, dopuszczalne prace w koronie i w zakresie systemu korzeniowego.

13. „Spory sąsiedzkie” dot. drzew przydrożnych.

14. Drzewa przydrożne jako pomniki przyrody – zasady objęcia ochroną pomnikową, przesłanki zniesienia ochrony pomnikowej drzewa przydrożnego.

15. Uproszczona procedura usuwania złomów i wywrotów.

16. Kwestie bezpieczeństwa – jak najszybciej usunąć zagrażające drzewo przydrożne, w tym omówienie tzw. stanu wyższej konieczności.

17. Usuwanie zieleni a decyzja ZRID.

18. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, „dobre praktyki”.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

29 lipca 2024 r. On-line
godz. 9-13

540 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do zapisu wideo, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)