Szkolenia

Rozrachunki roczne wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali. Czy z właścicielami rozlicza się fundusz remontowy? Prawo, orzecznictwo, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Księgowanie rozrachunków w ewidencji rachunkowej wspólnoty – na wybranych przykładach, w tym z właścicielami lokali. Czy za księgowość i rozrachunki wspólnoty odpowiada księgowy czy zarząd wspólnoty?

2. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę, jak księgować wpłaty, kiedy i na jakiej podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
2.1. Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z trzech różnych tytułów należności?
2.2. Kiedy wspólnota ma prawo obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?
2.3. Ujęcie rozrachunków finansowych w bilansie na dz. 31 grudnia i ich opis.

3. Trzy różne opłaty należne od właścicieli lokali. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
3.1. Podstawa prawna dla należnych miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
3.2. Podstawa prawna dla należnych miesięcznych opłat za media dostarczane do lokali (refakturowanie). Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali?
3.3. Podstawa prawna ustalania dla należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

4. Opłaty należne od właścicieli w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu a we współwłasności łącznej lokalu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4.1. Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu, np. hali garażowej za opłaty [współwłasność ułamkowa]?
4.2. Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki.

5. Procedura sprawozdawcza. Nowe wymagania prawne. Czy przyjęto sprawozdanie finansowe i czy zatwierdzono je w drodze uchwały. Czy można rozliczać się, gdy sprawozdania nie zostały zatwierdzone?

6. Rozliczenie wyniku finansowego roku obrachunkowego z działalności statutowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.1. Jak traktować wynik finansowy roku – dodatni lub ujemny (nadwyżkę lub stratę bilansową) na dz. statutowej, gdy nie zatwierdzono sprawozdania finansowego?
6.2. Jak i kiedy rozliczyć wynik finansowy na działalności statutowej?
6.3. Warunki prawne przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
6.4. Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności.
6.5. Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

7. Podstawa rozrachunków rocznych z właścicielami lokali z tytułu dostawy mediów do ich lokali.
7.1. Jak dokumentować takie obciążenia i rozliczenia?
7.2. Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT?
7.3. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, czy obowiązują faktury korygujące.
7.4. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe, w tym w podatku VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych.
7.4. Czy nadwyżkę na należnych opłatach za media można przeznaczać na remonty?

8. Roczne rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.1. Rozrachunki w trakcie roku i po roku.
8.2. Skutki rachunkowe i podatkowe w podatku dochodowym i w VAT.

9. Fundusz remontowy we wspólnocie. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków z tzw. funduszu remontowego?

10. Kto odpowiada za rozrachunki finansowe wspólnoty, w tym roczne?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Termin wkrótce On-line
godz. 9-14

650 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)