Szkolenia

Podstawy prawa autorskiego z elementami prawa własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Prawo autorskie a prawo własności intelektualnej – wprowadzenie.

2. Pojęcie utworu w rozumieniu polskiego i europejskiego prawa autorskiego.

3. Pojęcie prawa pochodnego od utworu.

4. Addendum – podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności przemysłowej:
a) Wynalazki,
b) Wzory przemysłowe,
c) Wzory użytkowe,
d) Znaki towarowe ™.

5. Utwór pierwotny a utwory zależne:
a) Tłumaczenia,
b) Przeróbki,
c) Adaptacje,
d) Zbiory utworów,
e) Aktywność twórcza wyłączona spod definicji utworu.

6. Współautorstwo utworów:
a) Współtwórczość (współwłasność utworu),
b) Problematyka tzw. utworu pracowniczego a inne formy zatrudnienia.

7. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego:
a) Udostępnienie,
b) Rozpowszechnienie,
c) Opublikowanie,
d) Wprowadzenie do obrotu.

8. Autorskie prawa osobiste – szczegółowe omówienie.

9. Autorskie prawa majątkowe:
a) Podstawy,
b) Sprzedaż autorskich praw majątkowych i wszystkie związane z tym zagadnienia,
c) Nadzór autorski i prawidłowe korzystanie z utworu oraz jego istoty,
d) Pojęcie pól eksploatacji – istota rozporządzania prawami autorskimi,
e) Pojęcie licencji,
f) Umowy licencyjne.

10. Szczególne zagadnienia związane z utworami architektonicznymi.

11. Szczególne zagadnienia związane z utworami informatycznymi.

12. Dozwolony użytek utworów realizowany przez osoby trzecie:
a) Zagadnienia ogólne i istota dozwolonego użytku,
b) Użytek osobisty,
c) Przytoczenie,
d) Użycie wykładowe i podręcznikowe,
e) Problematyka prawa cytatu,
f) Problematyka parodii,
g) Licencje CC (Creative Commons) a problem organizacji zbiorowego zarządzania,
h) Addendum – kilka słów o utworze osieroconym.

13. Problematyka sporządzania umów o przeniesienie praw autorskich lub umów licencyjnych:
a) Umowa zlecenia, a umowa o dzieło,
b) Umowa o roboty budowlane w kontekście umów zlecenia lub o dzieło oraz prawa autorskiego.

14. Ochrona praw autorskich:
a) Ochrona praw osobistych,
b) Ochrona praw majątkowych,
c) Problematyka orzecznictwa i realizowanie uprawnień na drodze sądowej.

15. Addendum – kilka słów o patentach w ramach prawa własności przemysłowej:
a) Czym jest patent,
b) Podstawy rejestracji patentów,
c) Zagadnienia zbiorów praw własności przemysłowej w UE.

Marcin Kałuża
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik serii certyfikowanych szkoleń z zakresu prawa autorskiego organizowanych przez tę uczelnię.
Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rzeczowym oraz szeroko rozumianym prawie kontraktów, zwłaszcza z pogranicza kontraktów nieruchomości oraz prawa autorskiego. Uprawia aktywną reprezentację sądową i reprezentuje klientów w sporach przeciwko innym podmiotom i organom, jak również prowadzi negocjacje przedprocesowe. Praktykuje nadto m. in. prawo korporacyjne oraz prawo rodzinne.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)