Szkolenia

Nowe zasady przeglądów technicznych oraz prowadzenia KOB. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i ich części po zmianie Prawa budowlanego i innych ustaw.
1.1. Nowelizacja przepisów o kontrolach stanu technicznego, wzory protokołów kontroli, po zmianie od dnia 1 stycznia 2023 r.
1.2. Wzory i forma protokołów systemu ogrzewania i klimatyzacji i ich forma, nowelizacja od dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz wpisy do ewidencji.
1.3. Wzory i forma protokołów przewodów kominowych oraz wpisy wyników kontroli do ewidencji CEEB, nowelizacja od dnia 18 września 2023 r.
1.4. Stanowisko GINB-u i stanowisku korporacji kominiarskich.
1.5. Treść protokołu kontroli stanu technicznego według art. 62a pr. bud.

2. Przeglądy i kontrole instalacji i urządzeń szczególnych; czy obowiązuje w tym zakresie art. 62 pr. bud?
2.1. Czy przedmiotem przeglądów i kontroli stanu technicznego powinny być punkty ładowania i stacje ładowania zamontowane w budynkach?
2.2. Czy przedmiotem przeglądów i kontroli stanu technicznego powinny być instalacje i urządzenia fotowoltaiczne na budynkach lub w ich otoczeniu?
2.3. Czy przedmiotem przeglądów i kontroli stanu technicznego powinny być instalacje i urządzenia systemu ochrony przeciwpożarowej budynków?

3. Umowa o przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego budynku i jego części po zmianie art. 62 i art. 62a pr. bud.
3.1. Osoby kontrolujące stan techniczny oraz istota umowy (umowa jako opracowanie techniczne), elementy przedmiotowo-istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy.
3.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania.
3.3. Prawa i obowiązki stron umowy.
3.4. Prawa osoby przeprowadzającej kontrole stanu technicznego obiektu, w tym jej prawo do:
– dostępu do obiektu, budynku, budowli, obiektu małej architektury,
– dostępu do dokumentacji techniczno-budowlanej,
– dostępu do KOB papierowej,
– dostępu do KOB cyfrowej,
– wpisu do KOB.
3.5. Odbiór opracowanego protokołu kontroli; czy zleceniodawca może odmówić przyjęcia protokołu kontroli okresowej.
3.6. Odpowiedzialność cywilna za nieterminowe wykonanie, za wady dzieła, za skutki nieprawidłowej oceny stanu technicznego.

4. Przedmiot i zakres kontroli okresowych stanu technicznego obiektu oraz wzory protokołów kontroli.
4.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia.
4.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu [jego części], jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.6. Czy protokół kontroli ma mieć formę papierową czy postać elektroniczną?
4.7. Postać protokołu kontroli stanu przewodów kominowych (nowe przepisy od dnia 18 września 2023 r.)
4.8. Czy przedmiotem zlecenia kontroli stanu przewodów kominowych w zw. z art. 62a pr. bud. kominiarzowi powinna być przeprowadzenie inwentaryzacji przewodów kominowych lub dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła?

5. Warunki współdziałania władającego obiektem i osoby kontrolującej.
5.1. Współdziałanie w zw. z art. 70 pr. bud.
– w toku kontroli w zw. z art. 70 pr. bud.
– po kontroli w zw. z art. 70 pr. bud.
5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do KOB (zasady i warunki współdziałania powinny być określone w umowie).

6. Jak realizować prawo osoby kontrolującej do wpisu wyników kontroli do KOB oraz do ewidencji?
6.1. Nowe prawo osoby kontrolującego dot. wpisu wyników kontroli do KOB.
6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?
6.5. Jak realizować obowiązek kontrolującego stan techniczny przewodów kominowych wpisy wyników kontroli do ewidencji CEEB?
6.6. Czy władający obiektem ma prawo dostępu do tych ewidencji cyfrowych, c-KOB, CEEB?

7. Czy Kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń systemu p.poż. jest tym samym co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów?
7.1. Kontrole okresowe i niezależnie przeglądy techniczne według instrukcji producenta.
7.2. Przeglądy techniczne według instrukcji producenta a zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
7.3. Kto dokonuje wpisu dot. przeglądów technicznych systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.

8. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r.
8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.

9. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.
9.1. Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy.
9.2. Wytyczne dot. logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia – omówienie.

10. Umowa z osobą fizyczną o prowadzenie książki KOB oraz pełnomocnictwo do jej prowadzenia. Jak zlecić prowadzenie KOB i jak udzielić pracownikowi lub zleceniobiorcy pełnomocnictwa do prowadzenia KOB w imieniu władającego?

11. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

31 lipca 2024 r. On-line
godz. 9-14

690 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)