Szkolenia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na działkach osób fizycznych oraz procedura nałożenia obowiązku opłaty za usunięcie drzewa. W świetle przepisów i orzecznictwa [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zgłoszenia na działkach osób fizycznych – wprowadzenie.

2. Właściwość organów.

3. Które drzewa podlegają pod procedurę zgłoszenia.

4. Kto może dokonać zgłoszenia – problemy praktyki.

5. Wymogi prawne zgłoszenia oraz jego uzupełnianie (nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w drodze postanowienia).

6. Termin i zasady przeprowadzania oględzin oraz co wpisywać w protokole.

7. Przesłanki wniesienia sprzeciwu:
a) Obligatoryjne – art. 83f ust. 15 uop;
b) Fakultatywne – art. 83f ust. 14 uop (w tym omówienie problematyki form ochrony przyrody oraz spełnianie przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego);
c) Termin na wniesienie sprzeciwu;
d) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – na wniosek/z urzędu, problematyka opłaty skarbowej;
e) Konsekwencje wniesienia sprzeciwu w zakresie konieczności złożenia wniosku i nienaliczania opłaty.

8. Do kiedy można usunąć drzewo – art. 83f ust. 13 uop.

9. Udostępnianie protokołu.

10. Odpowiednie stosowanie art. 379 i 380 POŚ.

11. Inne problemy:
a) zgłoszenie na działkach osób fizycznych a ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów,
b) złomy i wywroty na działkach osób fizycznych,
c) usuwanie zieleni ze względów bezpieczeństwa i stan wyższej konieczności,
d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych osobom fizycznym podlegającym pod procedurę zgłoszenia.

12. Procedura z art. 83f ust. 17 uop.
a) Kiedy rozpocząć procedurę z art. 83f ust. 17 uop?
b) Gdzie szukać informacji o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę?
c) Jak ustalić, że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej?
d) Nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości – czyli na kogo? Kto odpowiada w razie sprzedaży działki? Kto odpowiada w razie współwłasności? Inne problemy praktyki.
e) Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie:
– Wszczęcie postępowania;
– Strona/strony postępowania;
– Postępowanie dowodowe – jakie dowody przeprowadzamy; zasady prowadzenia postępowania dowodowego zgodnie z KPA, w kontekście wykazania przesłanek (m.in. że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowa będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosło drzewo)
– „Uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin”- jakie informacje zawrzeć w protokole oględzin, by „ułatwić” sobie postępowanie z art. 83f ust. 17? Jakie dane są ustalone w sposób „bezsporny”, z jakimi danymi będą problemy dowodowe?
– Rozstrzygnięcia – w razie spełnienia przesłanek; w razie niespełnienia przesłanek, wydawanie decyzji częściowej?
– Nałożenie opłaty – w jakiej wysokości? Odpowiednie stosowanie art. 85 uop. Czy za drzewa obumarłe/zagrażające można opłaty nie nałożyć?
– Zasady pobrania opłaty – czy można opłatę zmienić na nasadzenia? Odpowiednie stosowanie art. 87 uop.

13. Dyskusja, odpowiadanie na pytania, wymiana doświadczeń.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Nowy termin wkrótce

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)