Szkolenia

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego po nowelizacji z 3.01.2022 r. [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, kiedy decyzja, kiedy obligatoryjnie ustalenia miejscowego planu, przepisy odrębne w tym specustawy.

2. Omówienie przepisów przejściowych nowelizacji z 03.01.2022 r., problemy praktyki.

3. Organy właściwe – w tym wyłączenie organu.

4. Wszczęcie postępowania:
a) Wymogi formalne wniosku.
b) Kiedy decyzja WZ, kiedy decyzja ULICP?
c) Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
d) Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (problemy praktyki – czy termin można przedłużyć, co zrobić jak wnioskodawca uzupełni po terminie).

5. Strony postępowania: kiedy art. 28 kpa, kiedy przepis szczególny, problemy praktyki (strony nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strony w kontekście Spółdzielni Mieszkaniowych/ Wspólnot Mieszkaniowych, art. 49a kpa itd.).

6. Projekt decyzji.

7. Uzgodnienia.

8. Obszar analizowany w świetle ustawy i rozporządzenia.

9. Wymogi jakie muszą być spełnione, by wydać decyzję ULICP.

10. Wymogi dot. warunków zabudowy, w tym omówienie ostatnich zmian przepisów.

11. Problematyka ochrony gruntów rolnych i leśnych (zwarta zabudowa, obszar zwartej zabudowy itd.).

12. Decyzja odmowna, w tym problem opłaty skarbowej.

13. Weryfikacja decyzji, w tym odrębności proceduralne dot. decyzji ULICP.

14. Tryby nadzwyczajne, w tym odrębności proceduralne dot. decyzji ULICP.

15. Cesja decyzji WZ.

16. Kiedy decyzje lokalizacyjne wygasają? Kiedy decyzje muszą być wygaszone?

17. Elementy prawa budowlanego – decyzja a zmiana pozwolenia na budowę/ zmiana sposobu użytkowania.

18. Zmiana decyzji.

19. Problem roszczeń majątkowych i kwestie stosowania art. 36 i 37 ustawy.

20. Art. 66a i in. konsekwencje zmiany przepisów środowiskowych od 13.05.2021 r.

21. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)