Szkolenia

Wycinka zieleni w 2021 r. – omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia

2. Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dot. usuwania zieleni

3. Opłaty za usunięcie zieleni

4. Omówienie zmian dot. konserwatora zabytków

5. Pojęcia podstawowe – drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.

6. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:

a) Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego

b) Krzewy w skupiskach do 25 m2,

c) Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)

d) Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni

7. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą – instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki – czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową

8. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:

a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,

b) starosta,

c) marszałek województwa,

d) wojewódzki konserwator zabytków,

e) kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?

f) uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym

9. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony)

10. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg – plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną

11. Procedura wydawania decyzji (oględziny – w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe – w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni

12. Kwestie związane z okresem lęgowym ptaków – czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.

13. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych

14. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:

a) Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska

b) Opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,

c) Opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,

d) Ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust.1 pkt 7 i 8

15. Ochrona zieleni a inne ustawy – usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy

16. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu

17. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody

18. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych

19. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:

a) Usunięcie bez zezwolenia – kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

b) Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony) – kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

c) Inne przypadki zniszczenia – kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

d) Uszkodzenie drzewa – kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

e) Wysokość kary – zasada

f) Wysokość kary – wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.

g) Rozkładanie kary na raty

h) Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni – przesłanki, procedura kontroli

i) Nowe delikty – usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia

20. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie – przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody

21. Problematyka pomników przyrody – ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop

22. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

350 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)