Szkolenia

Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych – odpowiedzialność w trakcie eksploatacji

1. na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?

2. odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
a. co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni,
b. odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości,
c. podstawowe przepisy prawa w eksploatacji nieruchomości,
d. sankcje karne.

Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego:

1. projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza,

2. dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego,

3. opinie techniczne i ekspertyzy,

4. protokóły z kontroli okresowych,

5. dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji,

6. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Moduł III – Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a) rocznych:
– elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
– elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
– instalacji gazowych,
– przewodów kominowych,
b) obiektów wielkopowierzchniowych,
c) pięcioletnich,
d) bezpiecznego użytkowania,
e) w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych
f) kontrole systemów grzewczych i klimatyzacji w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

2. wyłączenia z obowiązku kontroli.

3. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

4. struktura i zawartość protokołu z kontroli,

5. obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości,

6. postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,

7. książka obiektu budowlanego – do czego służy?

Moduł IV – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

1. obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
2. czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż,
3. ewakuacja,
4. prace niebezpieczne pożarowo,
5. bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi,
6. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Moduł V – wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:

1. uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych
2. prace przy ukradzeniach elektrycznych
3. wymagania dla innych prac,
4. urządzenia podlegając epod Dozór techniczny

Moduł VI – wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy):

1. obowiązki inwestora
2. kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba,
3. wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych,
4. dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta,
5. umowa o roboty budowlane
6. wejście na roboty i rozpoczęcie robót,
7. raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy,
8. odpowiedzialność za wady,
9. odbiory robót budowlanych,
10. przystąpienie do użytkowania.

Michał Substyk
Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.
Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej SM, przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 kieruje firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych.

4 czerwca 2024 r. On-line
godz.: 9.00-15.00

750 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do zapisu wideo, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)