Szkolenia

Ustawa Prawo wodne w 2021 r. – praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń
wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania
decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.)

2. Zmiany organizacyjne- nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody
Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)

3. Własność wód, obowiązki właściciela wód

4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne oraz usługi wodne

5. Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY
PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA

6. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
a) decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką
wodną
b) decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości
c) decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych
d) decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje
zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
e) decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń
zapobiegających szkodom-art.234 Pr. wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu,
obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w
postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego
Pr.wod.)
f) decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
g) decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody
h) decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia
wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia
i) decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację
szkód
j) decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem
melioracje wodne po zmianach
k) decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
l) pozwolenia wodnoprawne po zmianach
– zmiany dot. kręgu stron postępowania
– wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
operat wodnoprawny
– przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
– przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
– ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
– promesa pozwolenia wodnoprawnego
– CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

7. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym

8. Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny

9. Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie
budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów
przejściowych

10. Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna

11. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

12. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym

13. Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie
związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez
wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.)

14. Problematyka aglomeracji

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

390 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)