Szkolenia

Ustawa deweloperska po nowelizacji 2022 r. – nowe regulacje z uwzględnieniem zasad rękojmi i gwarancji [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – cel wprowadzenia ustawy i jej naczelne zasady.

2. Zakres zmian wprowadzonych do ustawy na skutek jej nowelizacji – prawne i faktyczne skutki wprowadzonych zmian w ustawie dla pomiotów budujących i sprzedających lokale i domy jednorodzinne.

3. Przesłanki odpowiedzialności deweloperów za niewłaściwe wykonanie zobowiązań z zawartych umów i błędów w umowach – ogólne postanowienia umów w obrocie nieruchomościami.

4. Przedwstępne umowy sprzedaży i umowy sprzedaży zawierane z deweloperem – treść, forma i elementy składowe umowy – prospekt informacyjny, rzut lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

5. Umowy rezerwacyjne – zasady i formy ich zawierania oraz dopuszczalna treść umów rezerwacyjnych.

6. Zobowiązania przyjęte na siebie przez strony umów zawieranych z deweloperem – kary umowne, zasady i tryb wypowiedzenia umów zawartych z deweloperem.

7. Przesłanki i zasady odpowiedzialności karnej przyjęte w ustawie deweloperskiej przy sprzedaży nieruchomości z oferty dewelopera.

8. Katalog aktów administracyjnych koniecznych do zawarcia umów z deweloperem – decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie zakończenia budowy.

9. Ochrona przewidziana przez przepisy ustawy dla kontrahentów dewelopera wpłacających środki pieniężne na rzecz dewelopera zasady, tryby, terminy wypłaty środków pieniężnych zgodnie z nową ustawą dla dewelopera.

10. Ochrona kontrahenta dewelopera w trakcie postępowania upadłościowego i układowego toczonego wobec dewelopera, w przypadku ogłoszenia przez niego upadłości.

11. Nowe regulacje związane z rękojmią i gwarancją dewelopera – sposoby i zasady usuwania stwierdzonych wad i usterek w lokalach.

12. Orzecznictwo sądowe związane z umowami deweloperskimi.

Prawnik kancelarii z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującej się w obsłudze inwestycji w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Nowy termin wkrótce

550 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)