Szkolenia

Stare i nowe zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – od papierowej do elektronicznej [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Rewolucyjne zmiany przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym tych które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.
1.1. Omówienie nowych przepisów dot. e- Budownictwa.
1.2. Omówienie przepisów dot. prowadzenia dziennika budowy, w tym EDB.
1.3. Omówienie przepisów dot. prowadzenia książki KOB, w tym EKOB.

2. Kontrole stanu technicznego obiektów po zmianach i wpisy ich wyników do KOB. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (art. 62 pr. bud.). Komentarz do zmian.

3. Przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów i ich wpisy do KOB – po zmianie dwóch ustaw.
3.1. Przeglądy techniczne i konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
3.2. Nowe obowiązki dot. wpisu przeglądów technicznych i konserwacji ww. systemu do KOB – papierowej lub elektronicznej.

4. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r.
4.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia dotychczasowych KOB.
4.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
4.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.

5. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.
5.1. Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy.
5.2. Zasady dokonywania wpisów do c-KOB przez osobę prowadzącą; podstawa prawna prowadzenia książki i obowiązki tej osoby – według znowelizowanej ustawy.
5.3. Zasady dokonywania wpisów przez osobę przeprowadzającą kontrole (art. 62 pr. bud.) – według znowelizowanej ustawy.
5.4. Wytyczne dot. logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia – omówienie instrukcji:
– dla właściciela [lub zarządcy] obiektu w zakresie zakładania elektronicznej KOB;
– dla osoby prowadzącej elektroniczną KOB;
– dla osoby przeprowadzającej kontrolę stanu technicznego obiektu (art. 62 pr. bud.)

6. Komentarze i interpretacje dotyczące zakładania i prowadzenia KOB. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB-u, do stanu obecnego.
6.1. Kto zakłada KOB i ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie?
6.2. Jak prowadzić KOB dla budynku, a jak dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną, czy też dwie KOB?
6.3. Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
6.4. Kto odpowiada za prowadzenie KOB – ten co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?

7. Obowiązki zarządcy nieruchomości w świetle zmian Prawa budowlanego, w tym w zakresie prowadzenia KOB. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)