Szkolenia

Standardy obsługi technicznej budynków i budowli. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej i książki KOB – krok po kroku. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Wstęp. Omówienie zmian Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych

1. Bezpieczeństwo użytkowania. Kto ponosi odpowiedzialność z mocy prawa za stan techniczny obiektu budowlanego, właściciel czy zarządca obiektu czy też zarządca nieruchomości? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

2. Warunki obsługi technicznej różnych stref pożarowych w budynkach. Czy do budynku zaliczanego do ZL IV można wprowadzić strefę ZLI II lub ZL II, ZL V. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

3. Przeglądy niezawodności systemu ochrony przeciwpożarowej w obiektach w świetle kontroli i nakazów organu PSP. Wymagana dokumentacja dot. systemu ochrony p.poż. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne.

4. Warunki kontroli okresowych [przeglądów technicznych] obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego, ze wskazówkami metodycznymi. Wzory dokumentów.
4.1. Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych [kontrole okresowe roczne, kontrole okresowe pięcioletnie, kontrole okresowe obiektów wielko-powierzchniowych, kontrole bezpiecznego użytkowania, kontrole na zgłoszenie].
4.2.Wyniki kontroli NIK oraz PINB-u
4.3.Funkcja zaleceń pokontrolnych.
4.4.Wzory protokołów kontroli okresowych

5. Szczególne zasady przeglądów instalacji i urządzeń wynikające z innych ustaw
5.1.Przeglądy stanu technicznego systemów ogrzewania i ich efektywności energetycznej według ustawy o charakterystyce energetycznej.
5.2.Przeglądy i obsługa urządzeń według przepisów stawy F-gazowej.
5.3.Przeglądy i obsługa elementów zawierających azbest według przepisów o ochronie środowiska
5.4.Przeglądy i obsługa urządzeń dozoru technicznych według przepisów o dozorze technicznym
5.5.Prowadzenie dokumentacji

6. Zasady planistyki konserwacji, napraw i remontów obiektów budowlanych według przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego
6.1.Od zaleceń pokontrolnych do:
a)zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
b) planów remontów, napraw i konserwacji.
6.2. Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – według prawa i orzecznictwa.

7. Legalne i nielegalne zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych – po zmianach prawa, z autorskim komentarzem do zmian. Studium przypadków.
8. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej dla budynku lub budowli. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
8.1.Studium przypadków – wyniki kontroli PINB- u
8.2.Obowiązek przechowywania dokumentacji a orzecznictwo NSA
8.3.Kto odpowiada z mocy prawa?
8.4.Czy deweloper/inwestor ma obowiązek przekazania dokumentacji techniczno-budowlanej i z czego to wynika? Co zrobić, gdy dokumentacja jest niekompletna?
8.5.Czy organ może ukarać za brak pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie?

9. Książka obiektu budowlanego KOB, krok po kroku. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne.
9.1. Kto jest zobowiązany do prowadzenia KOB?
9.2.Czy za brak KOB może być ukarany zarządca?
9.3.Jak prowadzić KOB dla budynku a jak KOB dla budowli?
9.3a.Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie KOB?
9.3.b.Czy dla posiadanego pomostu stałego należy założyć KOB?
9.4.Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
9.5.Wskazówki metodyczne, wpisy do poszczególnych tablic
9.7.Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie?
9.8.Kto odpowiada za prowadzenie KOB, ten co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)