Szkolenia

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej za rok 2022 oraz rozliczanie wyniku finansowego [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Prowadzenie ewidencji rachunkowej w warunkach wspólnoty. Kto odpowiada z mocy prawa za rachunkowość wspólnoty? Prawo, orzecznictwo.

2. Czy przyjęto zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty?

3. Opłaty w warunkach działania wspólnoty, ich podstawa prawna. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
3.1. Podstawa prawna ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
3.2. Podstawa prawna ustalania opłat za media dostarczane do lokali (refakturowanie). Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali?
3.3. Podstawa prawna ustalania należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego.

4. Opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4.1. Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty?
4.2. Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki.

5. Jak przygotować się do zamknięcia roku? Wzór sprawozdania finansowego, rachunek wyników i bilans.

6. Procedura przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, metodyka.

7. Rozliczenie wyniku finansowego roku obrachunkowego. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7.1. Co zrobić z niezatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi? Jak traktować wynik finansowy roku (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do 31 marca nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe?
7.2. Jak rozliczyć wynik finansowy na działalności statutowej?
7.3. Warunki przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi
7.4. Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności.
7.5. Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

8. Podstawa finansowych rozrachunków rocznych z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów i skutki podatkowe.
8.1. Jak dokumentować takie obciążenia i rozliczenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali?
8.2. Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT?
8.3. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe.

9. Roczne rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.1. Przychody i koszty.
9.2. Rozrachunki indywidualne.

10. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę. Jak księgować wpłaty, kiedy i na jakiej podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
10.1. Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności?
10.2. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?

11. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym, o podział środków z tzw. funduszu remontowego?

12. Kto odpowiada za rozrachunki wspólnoty, w tym roczne?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)