Szkolenia

Spółdzielnia mieszkaniowa po ustaniu zarządu „jak powierzonego”. Rozliczenia z właścicielami oraz skutki finansowe i podatkowe tych rozliczeń. Prawo, orzecznictwo, najnowsze interpretacje podatkowe [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Istota zarządu „jak powierzonego”, według orzecznictwa SN i TK. Działanie organów spółdzielni w czasie pandemii po zmianie Prawa spółdzielczego.

2. Działanie spółdzielni w warunkach art. 241 i art. 26 oraz art. 27 ust. 2 u.sm.

3. Warunki podjęcia uchwały przez właścicieli lokali w spr. stosowania do zarządu nieruchomością wspólną ustawy o własności lokali. Jakie głosowanie, jaka metodyka, w czasie pandemii. Czy właściciele mogą powierzyć zarząd innemu podmiotowi?

4. Jak interpretować przepisy art. 24 1 ust. 6 u.s.m., że: „Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.”

5. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej po wyodrębnieniu ostatniego lokalu. Prawa właścicieli lokali wyodrębnionych po wyodrębnieniu ostatniego lokalu.

6. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną po ustaniu zarządu „jak powierzonego”? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa o własności lokali; czy występuje sprzeczność ustaw?

7. Czy jest możliwy zarząd prowadzony bez zlecenia?

8. Bilans spółdzielni mieszkaniowej w świetle rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych.

9. Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali wyodrębnionych w toku trwania członkostwa a rozrachunki po ustaniu członkostwa.

10. Przepisy ustawy o rachunkowości a kwestia funduszy spółdzielni. Kto staje się właścicielem środków funduszy i jak stosować rozliczenia? Co oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa rozlicza „zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości”?

11. Rozrachunki z osobami korzystającymi z mienia spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie umowy i bez umowy.

12. Analiza skutków podatkowych korekty przychodów podatkowych w zw. z przepisami o rozrachunkach z właścicielami lokali – z perspektywy spółdzielni mieszkaniowej.

13. Analiza skutków prawnych, finansowych i podatkowych nowych przepisów o rozrachunkach – z perspektywy z właścicieli lokali. Czy wypłata środków z tego tytułu jest dla nich „przychodem z innych źródeł” i czy należy
wystawić PIT 11?

14. Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową dla wspólnoty mieszkaniowej, według PKWIU 2015.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)