Szkolenia

Spółdzielnia mieszkaniowa a rozliczenie finansowe z właścicielem lokalu wyodrębnionego. Prawo, orzecznictwo, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Omówienie istoty zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą oraz projektu zmian ustawy.

2. Stosowanie przepisów art. 24, art. 26 i art. 27 ust. 2 u.sm. Czy zarząd powierzony ma charakter obligatoryjny? Stosowanie ww. przepisów w czasie pandemii.

3. Działanie spółdzielni w warunkach art. 24 u.s.m. Warunki podjęcia uchwały w spr. stosowania do zarządu nieruchomością wspólną ustawy o własności lokali. Czy w warunkach zarządu powierzonego właściciele mogą powierzyć zarząd innemu podmiotowi?

4. Jak interpretować przepisy art. 24 ust. 6 u.s.m., że: „Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.”

5. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej po wyodrębnieniu ostatniego lokalu. Prawa właścicieli lokali wyodrębnionych po wyodrębnieniu ostatniego lokalu.

6. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić z mocy prawa zarząd nieruchomością wspólną po przejęciu zarządu przez wspólnotę mieszkaniową? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa o własności lokali; czy występuje sprzeczność ustaw?

7. Aspekty bilansu spółdzielni mieszkaniowej w świetle rozrachunków z właścicielami lokali wyodrębnionych.

8. Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali wyodrębnionych w toku trwania członkostwa a rozrachunki po ustaniu członkostwa.

9. Przepisy ustawy o rachunkowości a kwestia funduszy. Kto staje się właścicielem środków funduszy i jak to stosować? Co oznacza, że spółdzielnia mieszkaniowa rozlicza „zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości”?

10. Rozrachunki z osobami korzystającymi z mienia spółdzielni mieszkaniowej.

11. Aspekt prawny i finansowy uprawnień zarządcy obiektu budowlanego i inwestora do realizacji zamierzeń budowlanych dot. nieruchomości wspólnej.

12. Analiza skutków prawnych, finansowych i podatkowych nowych przepisów o rozrachunkach z właścicielami lokali.

13. Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową dla wspólnoty mieszkaniowej według PKWIU 2015.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)