Szkolenia

Rozliczenia finansowe „małej” i „dużej” wspólnoty z właścicielami lokali. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Specyfika działania „małej” wspólnoty w świetle orzecznictwa sądów oraz interpretacji tej kwestii z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

2. Zasady i podstawa prawna ustalania opłat miesięcznych we wspólnocie „małej” i „dużej”.
2.1. Podstawa prawna ustalania opłat we wspólnocie „małej” i „dużej” z tytułu:
a) miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
b) miesięcznych opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie],
c) miesięcznych opłat za zwrot wydatku na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.2. Czy można obciążać właścicieli opłatami, gdy nie uchwalono ich w sensie formalnym?
2.3. Co powinien zrobić zarząd wspólnoty, gdy wystąpiły braki formalne?

3. Specyfika opłat należnych od współwłaścicieli lokali we wspólnocie „małej” i „dużej”.
3.1. Czy współwłaściciele lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego ponoszą odpowiedzialność solidarną za zapłatę opłat?
3.2. Jaki charakter ma wierzytelność z opłat od współwłaścicieli w warunkach współwłasności łącznej, a jaki w warunkach konkubinatu?
3.3. Czy należność od każdego ze współwłaściciel hali garażowej powinna być odrębna i dlaczego?

4. Przypis wierzytelności z tyt. opłat w ewidencji rachunkowej wspólnoty „małej” i „dużej”.
4.1. Aspekty formalne i księgowe w przypisie należności.
4.2. Wspólnota jako wierzyciel, a właściciel jako dłużnik.

5. Podstawa rozrachunków finansowych wspólnoty „małej” i „dużej” z tytułu dostawy mediów do lokali.
5.1. Odsprzedaż mediów [lub sprzedaż energii wytworzonej w kotłowni wspólnoty]- we wspólnocie „małej” i „dużej”.
5.2. Aspekty świadczenia cywilnego dostawy a obowiązki w podatku VAT.
5.3. Regulamin rozliczeń mediów we wspólnocie „małej” i „dużej” a rozrachunki z tytułu dostawy mediów do lokali, według nowych przepisów prawa energetycznego i rozporządzenia MKIŚ z dnia 7 grudnia 2021 r. –
5.4. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku; faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe.

6. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków za opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi.
6.1. Aspekty formalne i księgowe rozliczeń.
6.2. Jak rozliczać, gdy opłata uzależniona jest od zużycia wody?

7. Rozliczenie roczne wyniku finansowego dz. statutowej wspólnot
„małej” i „dużej” za rok 2021 oraz za lata poprzednie [gdy tego nie dokonano z uwagi na pandemię]. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7.1. Aspekty prawne i księgowe rozliczenia.
7.2. Warunki przeznaczenia nadwyżki bilansowej dz. statutowej na remonty dot. GZM lub przeznaczenia do podziału właścicielom lokali według ich udziału we współwłasności. Czy to także dotyczy współwłaścicieli?
7.3. Warunki obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową na dz. statutowej. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

8. Aspekty księgowe należności głównej i odsetek za zwłokę.
8.1. Jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
8.2. Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych z 3 różnych tytułów należności?
8.3. Kiedy wspólnota może obciążać odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?

9. Czy właściciel lokalu we wspólnocie „małej” i „dużej” może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym wspólnoty o podział środków z tzw. funduszu remontowego?

10. Rozliczenia finansowe w warunkach podziału „dużej” wspólnoty na dwie „małe”.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)