Szkolenia

Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Przygotowanie głosowania i rozliczenia roku. Procedury, prawo i orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa i zorganizowanie zarządu.
1.1. Zorganizowanie zarządu w dużej wspólnocie,
1.2. Zarząd wspólnoty w małej wspólnocie,
1.3. Zarząd wspólnoty tzw. powierzony – art. 18 ust. 1 u.w.l.

2. Zarząd jako organ wykonawczy i jego obowiązki, w tym związane z zakończeniem roku i jego rozliczeniem. Prawo, orzecznictwo.
2.1. Przyjęcie sprawozdania finansowego przez zarząd – nowe przepisy art. 52 u.o.r.
2.2. Procedowanie podjęcia uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania,
2.3. Czy bez uchwały można mówić o zatwierdzeniu, czy bez uchwały można rozliczyć rok i wynik finansowy?
2.4. Co zrobić ze sprawozdaniami, które nie zostały zatwierdzone w latach poprzednich?

3. Czy zarząd może podejmować decyzje bez uchwały właścicieli?
3.1. Jak rozumieć przepisy art. 21 u.w.l. i art. 22 ust.1 u.w.l.?
3.2. Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd; czy ten podział ma zastosowanie do uprawnień firmy usługowej (art. 18 ust. 1 u.w.l.)?
3.3. Jakie sprawy wymagają podjęcia uchwał przez właścicieli lokali?

4. Rodzaje i terminy zebrań właścicieli lokali (podstawa, zasady, terminy).
4.1. Terminy zebrań obowiązkowych i nieobowiązkowych,
4.2. Obligatoryjne zebrania coroczne i jego przedmiot i czy można usprawiedliwić niezwołanie zebrania właścicieli lokali,
4.3. Zebrania fakultatywne według woli zarządu lub z wniosku właścicieli,
4.4. Czy w odniesieniu do tzw. małych wspólnot obowiązują przepisy u.w.l., w tym dot. zebrań?

5. Zasady organizacji zebrania, w tym rocznego. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
5.1. Przygotowanie do zebrania, przedmiot zebrania i kto ma uczestniczyć; lista właścicieli tzw. rejestr właścicieli; czy jest aktualny?
5.2. Jak prawidłowo zorganizować zebranie właścicieli lokali według u.w.l.?
5.3. Podmiot zwołujący zebranie – zarząd wspólnoty,
5.4. Czy zwołać na zebranie spadkobierców właścicieli?
5.5. Termin i treść zawiadomienia o zebraniu.

6. Pierwsze procedury na zwołanym zebraniu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.1. Prowadzący zebranie a inne osoby obsługujące, protokół z zebrania i inne dokumenty,
6.2. Lista właścicieli i ich identyfikacja; identyfikacja pełnomocników właścicieli (forma, treść, ważność pełnomocnictwa),
6.3. Porządek zebrania; czy ustalony w zawiadomieniu o zebraniu porządek zebrania można zmienić i kiedy,
6.4. Skutki wadliwego zwoływania na zebranie i wadliwej listy.

7. Podstawa prawna podejmowania uchwał w różnych trybach.
7.1. Co to jest złożenie „głosu” w rozumieniu przepisów i orzecznictwa?
7.2. Tryby głosowania, w tym tryb głosowania „jeden na jeden”,
7.3. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych?
7.4.Jak się głosuje, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności łącznej?

8. Metodyka głosowania – organizacja głosowania indywidualnie obiegiem – regulaminy.
8.1. Zasada ogólna zbierania głosów, kto i kiedy je zbiera i czy ustalił jak?
8.2. Głosowanie na kartach do głosowania a regulamin,
8.3. Głosowanie elektroniczne,
8.4. Jak i kiedy liczyć głosy, kto je liczy, kiedy koniec terminu głosowania?

9.Powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał; kiedy powiadomić.

10. Prawo właściciela do zaskarżenia uchwały, jakie zarzuty może podnosić właściciel lokalu oraz w jakim terminie. Czy zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu? Prawo, orzecznictwo, praktyka. Kiedy uchwała właścicieli lokali jest niezgodna z prawem, kiedy jest sprzeczna, kiedy jest prawnie bezskuteczna? Kiedy procedowane uchwały nie istnieją?

11. Rozliczenie wyniku finansowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, 7 dniowy dostęp do zapisu video ze szkolenia)