Szkolenia

Pułapki podatkowe w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Zapisz się na szkolenie

Wstęp. Zmiana prawa podatkowego od dnia 1 lipca 2023r. i jej wpływ na nowe obowiązki podatnika – wspólnoty.

1. Podstawowe prawa i obowiązki podatnika a pułapki.
1.1. Prawo podatnika do korzystania z objaśnień MF a pułapki podatkowe,
1.2. Czy podatnika chroni zastosowanie się do interpretacji podatkowych? – nowe prawo przy zmianie interpretacji podatkowych. Czy Dyrektor KIS oraz Szef KAS mogą zmienić interpretację już wydaną i w jaki sposób?
1.3. Tryb sądowy w sporze podatnika – studium przypadków,
1.4. Jak rozumieć według prawa i orzecznictwa tzw. milczący akcept organu?
1.5. Terminy płatności i terminy „zachowane” w prawie podatkowym a zaległości podatkowe i przedawnienie według orzecznictwa,
1.6. Kto w warunkach wspólnoty odpowiada za jej zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem? Kto odpowiada za jej zobowiązania podatkowe, kiedy ustaje jej byt prawny?
1.7. Pułapki w szacowaniu podstawy opodatkowania i zaliczek na podatek.

2. Dokumentacja podatkowa i odpowiedzialność podatnika.
2.1. Co to jest księga podatkowa w warunkach wspólnoty?
2.2. Odpowiedzialność wspólnoty jako podatnika i jego zarządu – nowe przepisy,
2.3. Czy prowadzący ewidencję podatkową, obliczający podatki i wystawiający deklaracje podatkowe ponosi odpowiedzialność i jaką?
2.4. Sankcje karne wobec wspólnoty jako podatnika i jako płatnika – studium przypadków.

3. Rodzaje działalności wspólnoty i dokumentowanie jej a pułapki.
3.1. Działalność statutowa wspólnoty i skutki podatkowe jej różnych zdarzeń gospodarczych w tym zakresie – studium przypadków według orzecznictwa,
3.2. Sprzedaż towarów i usług w warunkach wspólnoty i skutki w podatku dochodowymi w podatku VAT a pułapki podatkowe,
3.3. Jak dokumentować obciążenia właścicieli lokali różnymi opłatami, pułapki podatkowe,
3.4. Koszty i przychody z zarządu nieruch. wspólną a pułapki podatkowe.

4. Wspólnota zatrudniająca osoby fizyczne a pułapki.
4.1. Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych po nowemu,
4.2. Czy wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu składkami ZUS?
4.3. Czy wspólnota zatrudniająca osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

5. Pułapki podatkowe m.in. w podatku VAT dot. dostawy mediów do lokali właścicieli, w tym z tytułu rozliczeń dokonanych po roku.
5.1. Kiedy wspólnota powinna się zarejestrować? Kwota limitowana a zwolnienie przedmiotowe MF – pułapki,
5.2. Prawo do odliczeń podatku VAT podatnika VAT czynnego a faktury korygujące wystawione przez wspólnotę a faktury korygujące otrzymane od dostawcy – po nowemu,
5.3. Mechanizmy podatkowe a pułapki, rygory i sankcje,
5.4. Wiążąca informacja stawkowa i co z tego wynika.

6. Pułapki w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in. dot. zaliczania przychodów, KUP, dochodów podatkowych i rozliczania straty podatkowej.
6.1. Jak prowadzić ewidencję podatkową, podejście kasowe i memoriałowe w przychodach podatkowych, koszty KUP i katalog negatywny KUP, dochód podatkowy a strata podatkowa, w tym strata na źródle,
6.2. Zaliczki na podatek a pułapki,
6.3. Pułapki w z zwolnieniach od PDOP, w tym z tytułu GZM; czy przychody ze sprzedaży np. z wynajmu nieruchomości wspólnej zaliczane są do GZM czy nie?
6.4. Jak rozumieć art. 25 ust. 4 ustawy i jakie są jego skutki w rozrachunkach z organem,
6.5. Zeznanie podatkowe a poz. J. Czy do CIT-8 trzeba załączyć sprawozdanie finansowe?

7. Odpowiedzialność wspólnoty i firmy usługowej prowadzącej obsługę księgowo-podatkową.
7.1. Umowa o obsługę księgowo-podatkową ze wspólnotą. Jakie PKWIU?
7.2. Czy zarząd wspólnoty, pomimo zlecenia obsługi księgowopodatkowej usługi firmie rachunkowej, odpowiada karnie? Czy w ramach postępowania podatkowego mogą być zajęte rachunki członków zarządu?
7.3. Rygory i sankcje karne wobec podatnika i wobec księgowego.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, 7 dniowy dostęp do zapisu video ze szkolenia)