Szkolenia

Przeprowadzanie audytów techniczno – zarządczych nieruchomości. Wprowadzenie do procesu due diligence [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Due diligence to metoda przygotowania informacji „z należytą starannością” o nieruchomości przed transakcją, którą także oprócz sprzedaży jest najem. Czyli zakres zbieranych danych musi być pełny, wiarygodny i rzetelny, pozwalający na wydobycie informacji w zakresie zarówno słabych jak i mocnych stron nieruchomości oraz szans i zagrożeń dla jej funkcjonowania na rynku, podobnie jak w tzw. analizie SWOT (technice służącej do porządkowania i analizy informacji o nieruchomości).

Szkolenie obejmować będzie sporządzanie dokumentacji, która odzwierciedla kondycję nieruchomości, prawidłowość realizacji zasad eksploatacji oraz zgodne z zapisami wywiązywanie się z umów dotyczących m. in. współpracy z najemcami.

Szkolenie adresowane jest głównie do:

■ zarządców i służb współpracujących z Właścicielami i Najemcami w zakresie przystosowania nieruchomości do realizacji zadań, np. związanych z produkcją, magazynowaniem i logistyką towarów,

■ służb i osób zajmujących się realizacją potrzeb i wymagań specjalnych wynikających z również ze specyficznego charakteru wymagań Najemców oraz oczekiwań w zakresie realizacji zapisów innych niż reguły prawa polskiego,

■ odpowiedzialnych za nadzór w zwłaszcza w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,

■ właścicieli i zarządców obiektów mieszkaniowych i komercyjnych wszelkich typów, w tym o charakterze biurowym i industrialnym oraz zarządców instytucji dysponujących majątkiem własnym lub w zarządzie trwałym,

■ zarządców obiektów zajmujących się zwłaszcza zarządzaniem wartością nieruchomości i ryzykiem procesów utrzymania technicznego,

■ osób odpowiedzialnych za inwentaryzację zasobów i potrzeb obejmujących przygotowywanie budżetów operacyjnych i inwestycyjnych,

■ przedstawicieli deweloperów,

■ pracowników odpowiedzialnych za prawidłową realizację gospodarki remontowej i eksploatację obiektów oraz za właściwe prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, zwłaszcza książek obiektu budowlanego,

■ pracowników odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów i kompetentną ocenę stopnia ich zużycia technicznego i funkcjonalnego,

■ specjalistów nadzorujących i egzekwujących wywiązywanie się stron umów najmu z obowiązków związanych z realizacją umownych zakresów prac i współpracę z organami nadzoru i stronami umów,

■ osób biorących udział w procesie przekazywania nieruchomości w ramach transakcji w wyniku realizacji zapisów umów najmu (wprowadzanie najemcy, odbiory prac aranżacyjnych, odbiór powierzchni po okresie najmu).

1. Zasady pozyskiwania i grupowania informacji i dokumentów niezbędnych do:
– zawierania umów,
– realizacji obsługi technicznej i dotyczących dostawy mediów,
– dokumentowania działań technicznych i zarządczych.

2. Potwierdzenia wykonania działań wymaganych prawem.

3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej podkreślającej kwestie niedociągnięć z tytułu utrzymania technicznego, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego i kwestii administracyjnych.

4. Opracowanie analizy spostrzeżeń z zakresu pragmatyki zarządczej w oparciu o stwierdzone mankamenty.

5. Pozyskanie i opracowanie informacji związanych z prawidłową gospodarką mediami w tym opracowanie analiz mocy umownej i zamówionej.

6. Przygotowanie kompletnego raportu z przeprowadzonego audytu.

7. Ustalenia zasad współpracy pomiędzy użytkownikami obiektów w oparciu o zawarte umowy.

8. Określenia kompetencji uczestników działań.

9. Określenie odpowiedzialności za utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń.

10. Opracowanie i przyjęcie reguł uściślających przedmiot najmu lub użyczenia.

11. Zdefiniowanie odpowiedzialności i podział kosztów za korzystanie z określonych środków.

12. Główne zasady przekazywania powierzchni najmu – od dewelopera, poprzez realizację przygotowania powierzchni do wynajmu, w okresie trwania umowy i zdawanie powierzchni po okresie najmu.

13. Opracowanie zasad rozliczeń mediów:
– ćwiczenia z tworzenia kluczy alokacyjnych kosztów,
– harmonogramy działań – rola w realizacji budżetów.

Witold MALINOWSKI
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie.
Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)