Szkolenia

Przeglądy budynków a prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej – stan po nowelizacji 10.08.2022r. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają, opracowane według zasad, wzory protokołów:

  • Kontrola okresowa roczna
  • Kontrola okresowa 5 – letnia
  • Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
  • Kontrola bezpiecznego użytkowania
  • Kontrola placów zabaw
  • Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

1. Prowadzenie KOB po staremu i nowemu w systemie e-KOB.
1.1. Kto jest zobowiązany do prowadzenia KOB? Czy za brak KOB może być ukarany zarządca nieruchomości? Kto dokonuje wpisów do KOB – po staremu i po nowemu?
1.2. Zakres zmian prawa budowlanego w zakresie prowadzenia KOB, w tym e-KOB.
1.3. Jak prowadzić KOB dla budynku a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie lub trzy KOB? Czy dla posiadanego pomostu stałego przy akwenie wodnym należy założyć KOB?
1.4. Czy brak pozwolenia na użytkowanie obiektu uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
1.5. Wskazówki metodyczne prowadzenia KOB. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie – stan obecny i stan przyszły?
1.6. Kto odpowiada za prowadzenie i przechowywanie KOB – dokonujący wpisu, czy też właściciel, zarządca obiektu lub zarządca nieruchomości – stan obecny oraz przyszły.

2. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych oraz ich dokumentacja – wzory protokołów kontroli okresowych.
2.1. Studium przypadków – wyniki kontroli PINB-u a kontrole okresowe – art. 62 pr. bud.
2.2. Kontrole okresowe roczne, okresowe pięcioletnie, okresowe obiektów wielkopowierzchniowych, bezpiecznego użytkowania [miejsc rekreacji i urządzeń sportowych], kontrole nielegalnych przeróbek i zmian.
2.3. Metodyka kontroli okresowych, jakie umowy, kto i jak ma je wykonywać? Kiedy wykonać zalecenia pokontrolne po kontrolach okresowych? Czy po zmianie pr. bud. kontrolujący ma obowiązek wpisu do KOB?
2.4. Kontrola systemu ochrony przeciwpożarowej w trybie art. 62 pr. bud. oraz przeglądy niezawodności urządzeń pożarowych? Czy po nowemu należy je wpisać do KOB?
2.5. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji – wzór, kontrole według prawa ochrony środowiska.
2.6. Kontrole urządzeń szkodliwych dla środowiska, w tym klimatyzatorów, pomp ciepła, w zw. z ustawą F-gazową.

3. Przeglądy systemu ochrony przeciwpożarowej – studium przypadków.
3.1. Podstawa – instrukcje producenta.
3.2. Dokumentacja przeglądów i konserwacji – studium przypadków – wyniki kontroli PSP.
3.3. Przeglądy systemu a wpisy do KOB – po nowemu.

4. Prowadzenie dokumentacji systemu ochrony p.poż. – po zmianie ustawy i rozporządzenia wykonawczego.
4.1. Dokumenty scenariuszy pożarowych – kiedy musi nastąpić ich zmiana?
4.2. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i instrukcje postępowania na wypadek pożaru – kiedy je należy zmienić i z kim uzgadniać?
4.3. Dokumentacja, plany ewakuacyjne, próbne alarmy, lista zadań dla osób odpowiedzialnych. Kiedy ją zmienić i z kim uzgadniać zmiany?
4.4. Studium przypadków – wyniki kontroli PSP.

5. Metodyka planowania konserwacji, napraw i remontów według przepisów wykonawczych do prawa budowlanego.
5.1. Zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji.
5.2. Projekt rzeczowy planu remontów, napraw i konserwacji.
5.3. Priorytety w planie remontów i jego realizacji.

6. Kontrola zmiany sposobu użytkowania i nielegalnych przeróbek – prawo, orzecznictwo NSA.
6.1. Zmiana przeznaczenia części budynku na inną działalność a zmiana strefy pożarowej.
6.2. Wymagania normowe po zmianie sposobu użytkowania – studium przypadków.
a) czy w budynku mieszkalnym można urządzić przychodnię lekarską lub przedszkole?
b) czy w budynku mieszkalnym można urządzić hostel, internat?
6.3. Nowe warunki zmiany sposobu użytkowania – prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.4. Nielegalne zmiany i przeróbki w budynku a rygory i sankcje.
6.5. Dokumentacja projektowa – z kim powinna być uzgodniona?

7. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej oraz KOB – po zmianie prawa.
7.1. Dokumentacja techniczno-budowlana budowy i dokumentacja
powykonawcza.
7.2. Czy „inwentaryzacja obiektu” jest tym samym co dokumentacja techniczno-budowlana?
7.3. Dokumentacja projektowa ekspertyz, opracowań technicznych.
7.4. Dokumentacja obiektu zabytkowego.
7.5. Dokumentacja instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji producenta.
7.6. Dokumentacja awarii i katastrof powstałych w okresie eksploatacji obiektu.
7.7. Dokumentacja odbiorów robót budowlanych w toku eksploatacji obiektu.
7.8. Rygory i sankcje za nieprzechowanie oraz za nieposiadanie dokumentacji. Czy zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność za brak dokumentacji?
7.9. KOB – krok po kroku.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem,
wzory protokołów: Kontrola okresowa roczna, Kontrola okresowa 5 – letnia, Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych, Kontrola bezpiecznego użytkowania, Kontrola placów zabaw, Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji)