Szkolenia

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w wersji papierowej i elektronicznej. Praktyczne warsztaty [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prowadzenia KOB.

2. Analiza bieżących zmian w Ustawie prawo budowlane w tym przepisów dotyczących prowadzenia elektronicznej KOB oraz elektronicznego Dziennika Budowy.

3. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych.

4. Metodologia dokonywania wpisów wraz z doświadczeniami wynikającymi z dobrej, akceptowalnej przez Nadzór Budowlany, praktyki. Ćwiczenia praktyczne – praca na rzeczywistych dokumentach.

5. Zasady sporządzania i archiwizacji protokołów przeglądowych instalacji obiektowych charakterystycznych dla różnych typów obiektów – mieszkalnych, handlowych, logistycznych, magazynowych i produkcyjnych, biurowych, sportowych i innych.

6. Inwentaryzacja instalacji obiektowych wraz z harmonogramem przeglądów.

7. Ocena stopnia zużycia technicznego obiektów na potrzeby realizacji zapisów Art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo budowlane. Ćwiczenia praktyczne – ocena ZT metodą czasową Rossa i średnioważoną metodą elementów scalonych.

8. Rola protokołów w dokumentowaniu zdarzeń, planowaniu i realizacji budżetów operacyjnych i inwestycyjnych oraz planów gospodarczych także w procesie likwidacji szkód.

9. Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji podstawowej.

Witold Malinowski
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)