Szkolenia

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego – praktyczne warsztaty [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Zarządca lub właściciel obiektu budowlanego ma wiele obowiązków wynikających z przepisów, związanych m.in. z przeprowadzaniem przeglądów budowlanych, przechowywaniem dokumentów lub prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych oraz dbałością o własny lub powierzony majątek. Za nieprawidłowości w tym zakresie grożą wysokie kary i poważne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego, a w skrajnych przypadkach nawet zakaz prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Podczas szkolenia zdobędziecie użyteczną i niezbędną wiedzę z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń, przeprowadzania obowiązkowych przeglądów, tworzenia harmonogramu przeglądów i planu remontów, zarządzania dokumentacją techniczną oraz nauczycie się praktycznie wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Unikniecie także najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie, a także zyskacie pewność, że inspektorzy nie podważą prowadzonej przez Państwa dokumentacji obiektów.

1. Podstawy prowadzenia KOB.

2. Analiza bieżących zmian w Ustawie prawo budowlane (z dn. 07 lipca 1994 roku).

3. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych.

4. Metodologia dokonywania wpisów wraz z doświadczeniami wynikającymi z dobrej, akceptowalnej przez Nadzór Budowlany, praktyki. Ćwiczenia praktyczne – praca na rzeczywistych dokumentach.

5. Zasady sporządzania i archiwizacji protokołów przeglądowych instalacji obiektowych charakterystycznych dla różnych typów obiektów – mieszkalnych, handlowych, logistycznych magazynowych i produkcyjnych, biurowych, sportowych i innych.

6. Inwentaryzacja instalacji obiektowych wraz z harmonogramem przeglądów.

7. Ocena stopnia zużycia technicznego obiektów na potrzeby realizacji zapisów Art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo budowlane.
Ćwiczenia praktyczne – ocena ZT metodą czasową Rossa i średnioważoną metodą elementów scalonych.

8. Rola protokołów w dokumentowaniu zdarzeń, planowaniu i realizacji budżetów operacyjnych i inwestycyjnych oraz
planów gospodarczych także w procesie likwidacji szkód.

9. Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji podstawowej.

Witold MALINOWSKI
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie.
Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)