Szkolenia

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2024 r. wraz z omówieniem nowelizacji („ustawa usprawniająca proces inwestycyjny”) [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, pojęcia podstawowe w tym m.in. inwestycje strategiczne, inwentaryzacja przyrodnicza itd.

2. Zmiany przepisów w latach 2017-2023 wraz ze wskazaniem przepisów przejściowych.

3. OMÓWIENIE NOWELIZACJI z września 2023r. wraz z przepisami przejściowymi. Problemy praktyki.

4. Przedsięwzięcia wymagające decyzji środowiskowej, problemy z kwalifikacją.

5. Przed jakimi decyzjami/zgłoszeniami jest wymagana decyzja środowiskowa?

6. Zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

7. Decyzja środowiskowa a legalizacja samowoli budowlanej.

8. „Ważność” decyzji środowiskowej (art. 72 ust. 3 i 4 uuiś).

9. Cesja decyzji środowiskowej.

10. Właściwość organów wydających decyzje środowiskowe, spory kompetencyjne. Który organ zmienia decyzję w razie zmiany przepisów dot. właściwości?

11. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową w tym wniosek składany w formie elektronicznej. Zmiany wprowadzone nowelizacją.

12. Strony postępowania oraz uprawnienia organizacji ekologicznych.

13. Procedura dot. przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (w tym omówienie udziału społeczeństwa). Zmiany wprowadzone nowelizacją.

14. Procedura dot. przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – z podziałem na procedurę bez OOS i z OOS.

15. Właściwość organów opiniujących/uzgadniających i ich rola w procedurze.

16. Prawidłowo sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia – zmiany w tym zakresie.

17. Prawidłowo sporządzony raport po nowelizacji.

18. „Dobra decyzja środowiskowa”- wymogi prawne, orzecznictwo, dobre praktyki.

19. Zmiana decyzji środowiskowej.

20. Zadania organu po wydaniu decyzji środowiskowej.

21. Najczęściej zachodzące błędy oraz ich konsekwencje (zwłaszcza w aspekcie trybów nadzwyczajnych z KPA – kiedy może być stwierdzona nieważność decyzji środowiskowej oraz kiedy można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją środowiskową – w tym uprawnienia RDOŚ z art. 76 uuiś).

22. Zakres związania decyzją środowiskową, procedura egzekucyjna, administracyjne kary pieniężne.

23. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

24. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000.

25. Procedura transgraniczna.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Termin wkrótce On-line

540 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do zapisu wideo, imienne certyfikaty, konsultacje w trakcie szkolenia oraz poszkoleniową opiekę ekspercką)