Szkolenia

Prawo budowlane w 2020 r. w świetle aktualnych uregulowań prawnych, w tym przepisów specustaw dot. Covid-19 oraz dużej nowelizacji z 19 września 2020r. wraz z omówieniem przepisów przejściowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)

2. Zmiany procedury udzielania pozwoleń budowlanych/dopuszczania obiektów do użytkowania zawarte w specustawach dot. COVID-19(m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in.przepisów procedury)

3. Wskazanie przepisów przejściowych do nowelizacji z lipca i września 2020r.

4. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola

5. Odstępstwo od warunków technicznych – zmiany w tym zakresie

6. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego- w tym nowe uregulowania w tym zakresie. Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany)

7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem

8. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)

9. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud, w tym w zakresie zmiany przepisu. Zmiany projektu technicznego- art. 36b Pr.bud.

10. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr.bud. nowy art. 37 a oraz art. 57 g

11. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr.bud

12. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.

13. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu

14. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych

15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa

16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

17. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno – budowlanego

Termin szkolenia zamkniętego do uzgodnienia

340 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)