Szkolenia

Organy spółdzielni mieszkaniowej w okresie epidemii. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwa oraz proponowanych zmian [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Część 1

1. Rada nadzorcza spółdzielni:
– organizacja pracy Rady w okresie epidemii,
– kadencja Rady Nadzorczej w okresie epidemii.

2. Regulacje szczególne w okresie COVID-19:
– obowiązki sprawozdawcze,
– podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
– dochodzenie należności i ograniczenia egzekucji.

3. Projekt ustawy zmieniającej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali.

Część 2

4. Stan prawny członkostwa w spółdzielni na dzień dzisiejszy:
– z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
– z ustawy prawo spółdzielcze.

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt K 3/19:
– wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 marca 2019 r. o stwierdzenie niezgodności art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596; dalej: u.z.s.m. lub ustawa zmieniająca) z art. 58 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.
– termin utraty mocy art. 4 u.z.s.m.- 20 czerwca 2020 r.

6. Projekt ustawy zmieniającej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali m. in. w sprawach dotyczących członkostwa w spółdzielniach.

Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów
gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowych

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)