Szkolenia

Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów w procesie usuwania drzew i krzewów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne szkolenia.

2. Problematyka ochrony gatunkowej w procedurze zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne:
a) Co wpisywać w protokole?
b) Jakich pouczeń udzielać?
c) Czy przesyłać kopię protokołu? W jaki sposób informować RDOŚ?

3. Problematyka ochrony gatunkowej przy przywracaniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz innych przypadków usuwania zieleni bez wymogu decyzji/zgłoszenia, na podstawie decyzji innych organów itd.

4. Decyzja derogacyjna jako wymóg formalny wniosku o wycinkę (art. 83f ust 1 pkt 11 uop):
a) Czy jest zawsze wymogiem formalnym?
b) Zakres związania organu wydającego zezwolenie decyzją derogacyjną.

5. Oględziny w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych:
a) Zasady przeprowadzania oględzin.
b) Co wpisywać w protokole?
c) Czy należy powoływać eksperta?

6. Niestwierdzenie w obrębie zadrzewień gatunków chronionych:
a) Co wpisywać w decyzji?
b) Zakres pouczeń.
c) Problematyka „okresu lęgowego” ptaków.

7. Stwierdzenie w obrębie zadrzewień występowania gatunków chronionych:
a) Zawieszenie postępowania.
b) Problemy praktyki: jak długo postępowanie może być zawieszone, czy po
przedłożeniu decyzji derogacyjnej procedować od razu, czy wydawać
postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania?

8. Przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia MS w kwestii ochrony gatunkowej:
a) Zakazy obowiązujące wobec gatunków chronionych.
b) „Okres lęgowy” ptaków – w świetle przepisów oraz interpretacji GDOŚ (w tym usuwanie gniazd w okresie pozaochronnym – problematyka względów bezpieczeństwa i sanitarnych, usuwanie gniazd z budek dla ptaków i ssaków itd.)
c) Zasady uzyskiwania decyzji derogacyjnej- kiedy orzeka GDOŚ, kiedy RDOŚ, wymogi formalne wniosku, zawartość decyzji, kontrola, problemy praktyki.
d) Problematyka bobrów – czy drzewa ścięte przez bobra traktować jako złomy, zasady uzyskiwania odszkodowań, kwestie możliwości ograniczania populacji bobrów w świetle art. 56a uop.

9. Sankcje za naruszenie przepisów – odpowiedzialność z ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu karnego, ustawy „szkodowej”.

10. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania (uwaga: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia).

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)