Szkolenia

Obsługa techniczna budynków i urządzeń uczelni, po zmianie prawa oraz innych przepisów. Prawo, orzecznictwo, komentarze. Wzory dokumentów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie obsługi technicznej budynków, budowli i urządzeń uczelni, z uwzględnieniem najnowszych zmian Prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które wchodzą w życie z dniem 19 września br.
Zmiany, o których mowa, dotyczą m.in.: nowych zasad przeglądów technicznych budynków, nowych warunków dla projektowania, nowych warunków dla realizacji zamierzeń budowlanych, nowych zasad dla stosowania odstępstw, itd.

Szczególnym zagadnieniem będzie przedstawienie kompletnej wiedzy w zakresie eksploatacji budynków, budowli i urządzeń uczelni, w tym zasad przeprowadzania przeglądów technicznych, wzorów protokołów kontroli okresowych, planistki w oparciu o zalecenia pokontrolne, oraz prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej, z uwzględnieniem dodatkowych zadań służb uczelni w okresie pandemii COVID 19 [wytyczne GINB, GIS i ministra].

Szkolenie jest oparte na najnowszym prawie i orzecznictwie. Słuchacze zdobędą kompletną wiedzę w tym zakresie, z możliwością konsultacji z wykładowcą; otrzymają obszerny konspekt oraz wzory protokołów kontroli okresowej budynków [przeglądów technicznych].

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– kadry kierowniczej i obsługi technicznej uczelni oraz innych podmiotów związanych z uczelniami

1. Prowadzenie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów uczelni oraz placówek naukowych – krok po kroku.
1.1. KOB prowadzona dla budynku i dla budowli. Jak traktować obiekty pawilonów połączone łącznikiem?
1.2. Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydawano pozwolenia na użytkowanie?
1.3. Inwentaryzacja budowlana a dokumentacja techniczno-budowlana.
1.4. Dokumentacja kontroli okresowych budynku – po nowemu – art. 62 pr. bud.
1.5. Dokumentacja przeglądów instalacji i systemu ochrony przeciwpożarowej.
1.6. Dokumentacja urządzeń dozoru technicznego.
1.7. Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, w tym klimatyzatorów.
1.8. Dokumentacja obiektów sportowo-wodnych uczelni.
1.9. Dokumentacja obiektu zabytkowego.
1.10. Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie KOB oraz dokumentacji techn.-budowlanej.

2. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego – art. 62 i art. 62a pr. bud. Umowy. Wzory protokołów.
2.1. Opracowanie techniczne protokołu przez osobę uprawnioną [nowe obowiązki i metodyka opracowania].
2.2. Czy opracowanie takie podlega odbiorowi zamawiającego i czy autor opracowania odpowiada z tytułu gwarancji jakości oraz za wady dzieła?
2.3. Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych:
1) kontrole okresowe roczne;
2) kontrole okresowe pięcioletnie;
3) kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych;
4) kontrole bezpiecznego użytkowania;
5) kontrole na zgłoszenie, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
2.4. Studium przypadków – kontrola obiektów uczelni przez organy PSP, PINB.
2.5. Funkcja i obligatoryjność zaleceń pokontrolnych.

3. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń według innych przepisów.
3.1. Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzatorów – według ustawy o charakterystyce energetycznej. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych. Wzory protokołów.
3.2. Przeglądy instalacji i urządzeń według ustawy F- gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i badania wycieków przez służby certyfikowane.
3.3. Przeglądy i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych urządzeń.
3.4. Warunki użytkowania dla butli gazowych, przeglądy, konserwacje, normy.

4. Strefy pożarowe w obiektach uczelni a scenariusze pożarowe.
4.1. Czy w części budynku uczelni można prowadzić poradnię, przychodnię, klub?
4.2. Scenariusze pożarowe i ich funkcje według nowych przepisów p.poż.
4.3. Wymagana dokumentacja i uzgodnienia dla zmiany strefy pożarowej, zmiany warunków ewakuacji.
4.4. Studium przypadków – kontrole PSP.

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych,[budynków, budowli, urządzeń i instalacji].
5.1. Przeglądy niezawodności, terminy, zasady, technologie, według instrukcji producenta.
5.2. Warunki zmiany sposobu użytkowania części budynku uczelni.
5.3. Czy zmiana działalności w części obiektu uczelni jest zmianą wymagająca działania przed organem?
5.4. Działalność rozrywkowa na terenie obiektu uczelni.
5.5. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania.
5.6. Kto odpowiada z mocy prawa za bezpieczeństwo użytkowania obiektu uczelni?

6. Warunki bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych uczelni.
6.1. Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i prawa budowlanego.
6.2. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
6.3. Obowiązek władającego obiektem.
6.4. Sankcje karne.

7. Zakres zmian Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych.
7.1. Omówienie zakresu zmian, kiedy zgłoszenie a kiedy pozwolenie na budowę.
7.2. Omówienie wymagań przy rozbiórkach.
7.3. Pułapki przy odstępstwach.
7.4. Nowe warunki dla pozwolenia na użytkowanie.
7.5. Studium przypadków.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

11 lutego 2022 r. On-line

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)