Szkolenia

Nowe zasady przeglądów technicznych oraz prowadzenia KOB. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają, opracowane według zasad, wzory protokołów:

  • Kontrola okresowa roczna
  • Kontrola okresowa 5 – letnia
  • Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
  • Kontrola bezpiecznego użytkowania
  • Kontrola placów zabaw
  • Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

1. Prowadzenie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów, po staremu i po nowemu po wejściu w życie nowych przepisów dot. prowadzenia elektronicznej książki KOB.
1.1. Prowadzenie KOB dla budynku oraz dla budowli. Jak traktować obiekty pawilonów połączone łącznikiem? Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich, nie wydawano pozwolenia na użytkowanie?
1.2. Inwentaryzacja budowlana a dokumentacja techniczno-budowlana.
1.3. Dokumentacja kontroli okresowych budynku po nowemu – art. 62 pr. bud.
1.4. Dokumentacja przeglądów – różne rodzaje i odpowiedzialność za jej prowadzenie i przechowywanie.
1.5. Prowadzenie KOB po staremu.
1.6. Prowadzenie KOB po nowemu.

2. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego – art. 62, art. 62a, art. 62b pr. bud. Umowy. Wzory protokołów.
2.1. Opracowanie techniczne protokołu przez osobę uprawnioną (nowe obowiązki i metodyka opracowania).
2.2. Czy opracowanie takie podlega odbiorowi zamawiającego i czy autor opracowania odpowiada z tytułu gwarancji jakości oraz za wady dzieła?
2.3. Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych: kontrole okresowe roczne, kontrole okresowe pięcioletnie, kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych, kontrole bezpiecznego użytkowania, kontrole nielegalnych zmian, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
2.4. Studium przypadków – kontrola obiektów uczelni przez organy PSP, PINB.
2.5. Funkcja zaleceń pokontrolnych.

3. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń według pozostałych przepisów.
3.1. Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzatorów – według ustawy o charakterystyce energetycznej. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych. Wzory protokołów.
3.2. Przeglądy instalacji i urządzeń według ustawy F-gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i badania wycieków przez służby certyfikowane.
3.3. Przeglądy i konserwacja hydrantów wewnętrznych oraz innych urządzeń.
3.4. Warunki użytkowania dla butli gazowych – przeglądy, konserwacje, normy.

4. Strefy pożarowe w obiektach a scenariusze pożarowe.
4.1. Przeglądy niezawodności urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej po zmianie prawa (ustawa z dnia 7 lipca 2022 r.).
4.2. Czy w budynku ZL IV można prowadzić poradnię, przychodnię, klub?
4.3. Scenariusze pożarowe i ich funkcje według nowych przepisów p.poż.
4.4. Dokumentacja uzgodnienia dla zmiany strefy pożarowej, zmiany warunków ewakuacji.
4.5. Studium przypadków – kontrole PSP.

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych (budynków, budowli, urządzeń i instalacji).
5.1. Przeglądy niezawodności, terminy, zasady, technologie, według instrukcji producenta.
5.2. Warunki zmiany sposobu użytkowania.
5.3. Czy zmiana działalności części obiektu jest zmianą wymagającą działania przed organem? Działalność rozrywkowa lub gospodarcza na terenie obiektu.
5.4. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania.
5.5. Kto odpowiada z mocy prawa za bezpieczeństwo użytkowania obiektu uczelni?

6. Zakres zmian Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych.
6.1. Omówienie zakresu zmian, kiedy zgłoszenie a kiedy pozwolenie na budowę.
6.2. Omówienie wymagań przy odstępstwach.
6.3. Nowe warunki dla pozwolenia na użytkowanie.
6.4. Studium przypadków.

7. Zasady planistyki konserwacji, napraw i remontów obiektów według rozporządzenia wykonawczego do prawa budowlanego.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

15 grudnia 2022 r. On-line

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem,
wzory protokołów: Kontrola okresowa roczna, Kontrola okresowa 5 – letnia, Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych, Kontrola bezpiecznego użytkowania, Kontrola placów zabaw, Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji)