Szkolenia

Nowe zasady przeglądów technicznych oraz prowadzenia KOB. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Rewolucyjne zmiany przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym tych które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.
1.1. Omówienie nowych przepisów dotyczących działania platformy e- Budownictwa.
1.2. Omówienie przepisów dot. prowadzenia książki KOB, w tym wpisów o kontrolach okresowych do książki KOB papierowej i cyfrowej.

2. Zmiana przepisów o kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach Prawa budowlanego oraz wpisy ich wyników do KOB. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę [art. 62 pr. bud.]. Komentarz do zmian.

3. Umowa o przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego w związku z art. 62 pr. bud.
3.1. Istota umowy [umowa jako opracowanie techniczne], elementy przedmiotowo-istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy.
3.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania.
3.3. Prawa i obowiązki stron umowy,
3.4. Prawa osoby przeprowadzającej kontrole okresowe, w tym prawo do:
– dostępu do obiektu, budynku, budowli, obiektu małej architektury,
– dostępu do dokumentacji techniczno-budowlanej,
– dostępu do KOB papierowej,
– dostępu do KOB cyfrowej,
– wpisu do KOB.
3.5. Odbiór opracowanego protokołu kontroli; czy zleceniodawca może odmówić przyjęcia protokołu kontroli okresowej.
3.6. Odpowiedzialność cywilna za nieterminowe wykonanie, za wady dzieła, za skutki nieprawidłowej oceny stanu technicznego.

4. Zakres kontroli okresowych stanu technicznego obiektu oraz wzory protokołów kontroli.
4.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia.
4.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu [jego części], jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
4.6. Postać protokołu; czy protokół kontroli musi mieć postać papierową.

5. Warunki współdziałania władającego obiektem i osoby kontrolującej.
5.1. Współdziałanie w związku z art. 70 pr. bud.
– w toku kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
– po kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do KOB [zasady i warunki współdziałania powinny być określone w umowie].

6. Jak realizować prawo osoby kontrolującej do wpisu wyników kontroli do KOB?
6.1. Nowe prawo osoby kontrolującego dot. wpisu wyników kontroli do KOB.
6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?

7. Czy Kontrola okresowa systemu p.poż. jest tym samym co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów.
7.1. Kontrole okresowe i niezależnie przeglądy techniczne według instrukcji producenta.
7.2. Przeglądy techniczne według instrukcji producenta a zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
7.3. Kto dokonuje wpisu dot. przeglądów technicznych systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.

8. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r.
8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.

9. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.
9.1. Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy.
9.2. Wytyczne dot. logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia – omówienie.

10. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

11 października 2023 r. On-line
godz. 9-14

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, przerwy kawowe, lunch)