Szkolenia

Nowe zasady prowadzenia KOB oraz dzienników budowy, nowe obowiązki w ochronie przeciwpożarowej obiektów uczelni [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Omówienie zmian Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 2022 r.) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej i innych ustaw – z perspektywy obowiązków uczelni jako inwestora wykonującego zamierzenia budowlane.
1.1. Zmiany w zakresie prowadzenia budowy i kierowania budową.
1.2. Zmiany w zakresie odstępstw – nowe obowiązki.
1.3. Zmiany w zakresie prowadzenia dzienników budowy.
1.4. Nowe obowiązki w zakresie przekazania dokumentacji budowy i jej przechowywania.
1.5. GINB a system CRUB (rejestr uprawnień budowlanych).
1.6. Nowe obowiązki uczelni – przeglądy systemu ochrony przeciwpożarowej.

2. Prowadzenie książek KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów uczelni – po staremu i po nowemu, od dnia 1 stycznia 2023 r.
2.1. Prowadzenie KOB dla budynku oraz dla budowli uczelni i prowadzenie dokumentacji. Jak traktować obiekty pawilonów uczelni połączone łącznikiem? Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydawano pozwolenia na użytkowanie. Czy dla posiadanego pomostu przy akwenie wodnym należy założyć KOB?
2.2. Analiza prowadzenia KOB po staremu, poszczególne tablice KOB – według wyników kontroli organów.
2.3. KOB-cyfrowa – nowe zasady prowadzenia od dnia 1 stycznia 2023 r. ze wskazaniem różnic w stosunku do wymogów dotychczasowych. Kto zakłada KOB, kto ją prowadzi, kto dokonuje wpisów do KOB?
2.4. Dostęp do c-KOB osoby, która przeprowadza kontrole okresowe – art. 62 pr. bud.
2.5. Przeglądy techniczne systemu ochrony przeciwpożarowej we wpisie do KOB.

3. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych uczelni po zmianie prawa budowlanego – art. 62, art. 62a, art. 62b pr. bud. Umowy. Wzory protokołów.
3.1. Nowe obowiązki osoby przeprowadzającej kontrole, metodyka opracowania.
3.2. Czy opracowanie takie podlega odbiorowi zamawiającego i czy autor opracowania odpowiada z tytułu gwarancji jakości oraz za wady dzieła?
3.3. Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych:
1) kontrole okresowe roczne;
2) kontrole okresowe pięcioletnie;
3) kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych;
4) kontrole bezpiecznego użytkowania;
5) kontrole zmian, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
3.4. Studium przypadków – kontrola obiektów uczelni przez organy PSP, PINB.
3.5. Funkcja i obligatoryjność wykonania zaleceń pokontrolnych.

4. Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach uczelni po nowemu.
4.1. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej po zmianie prawa (od dnia 10 sierpnia 2022 r.) a kontrole służb PSP w obiektach uczelni.
4.2. Strefy pożarowe w obiektach uczelni a scenariusze pożarowe w obiektach uczelni.
4.3. Nowa wymagana dokumentacja i uzgodnienia dla zmiany strefy pożarowej, zmiany warunków ewakuacji.
4.4. Zmiana przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie p.poż. – omówienie.
4.5. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Studium przypadków – kontrole PSP i sankcje karne.

5. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń obiektów uczelni według innych ustaw – po zmianie prawa.
5.1. Przeglądy techniczne systemów ogrzewania i klimatyzatorów – według ustawy o charakterystyce energetycznej, po staremu i po nowemu. Wzory protokołów.
5.2. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń według ustawy F-gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i badania wycieków przez służby certyfikowane

6. Warunki zmiany przeznaczenia budynku uczelni lub jego części w świetle kontroli PSP i orzecznictwa.
6.1. Warunki legalnej zmiany sposobu użytkowania części budynku uczelni.
6.2. Działalność rozrywkowa lub gospodarcza na terenie obiektu uczelni.
6.3. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania.

7. Zakres zmian Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych.
7.1. Omówienie zakresu zmian – kiedy zgłoszenie a kiedy pozwolenie na budowę.
7.2. Omówienie nowych wymagań przy odstępstwach.
7.3. Nowe warunki dla pozwolenia na użytkowanie.
7.4. Studium przypadków.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

8 grudnia 2022 r. On-line

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, wzory protokołów)