Szkolenia

Naruszenie stanu wód na gruncie – prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie. Problemy praktyki, orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne.

2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.

3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:
1) Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r.
2) Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r.

4. Kwestie proceduralne:
1) Wszczęcie postępowania.
2) Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
a) Kto jest stroną postępowania.
b) Kwestie problematyczne – nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
3) Przeprowadzanie czynności dowodowych – oględziny.
4) Ekspertyza biegłego:
a) Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
b) Zakres ekspertyzy – na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta.
c) Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania – czy mamy obowiązek zlecać nową
ekspertyzę?
d) Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania.
e) Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej
oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA.
f) Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy.
g) Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
5) Badanie zarzutu przedawnienia – jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się
o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu).
6) Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.
7) Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr. wod. – jak prawidłowo
sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków.
8) Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
a) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr. wod. – w tym wskazanie, co to są urządzenia
wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
b) Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr. wod. – w tym wskazanie obowiązków dot.
utrzymywania melioracji wodnych.
c) Jakie dowody musi posiadać gmina, by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
d) Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
e) Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania.
f) Inne problemy – np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr. wod. a art. 26 ustawy o odpadach,
9) Kwestie dot. niewykonania nakazu:
a) Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
b) Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
10) Ugoda wodnoprawna:
a) Kiedy może być zawarta.
b) Zatwierdzanie ugody.
11) Inne problemy praktyczne:
a) „Spory sąsiedzkie”.
b) Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania.
12) Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

24 sierpnia 2021 r. On-line

290 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)