Szkolenia

Naruszenie stanu wód na gruncie – prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie. Problemy praktyki, orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne.

2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.

3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:
1) Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r.
2) Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r.

4. Kwestie proceduralne:
1) Wszczęcie postępowania.
2) Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:
– Kto jest stroną postępowania.
– Kwestie problematyczne – nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.
3) Przeprowadzanie czynności dowodowych – oględziny.
4) Ekspertyza biegłego:
– Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
– Zakres ekspertyzy – na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta.
– Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania – czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę?
– Tzw. kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania.
– Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA.
– Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy.
– Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?
– Badanie zarzutu przedawnienia – jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu).
6) Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.
7) Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr. wod. – jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków.
8) Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:
– Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr. wod. – w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
– Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr. wod. – w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych.
– Jakie dowody musi posiadać gmina, by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
– Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
– Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania.
– Inne problemy – np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr. wod. a art. 26 ustawy o odpadach,
9) Kwestie dot. niewykonania nakazu:
– Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
– Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?
10) Ugoda wodnoprawna:
– Kiedy może być zawarta.
– Zatwierdzanie ugody.
11) Inne problemy praktyczne:
– „Spory sąsiedzkie”.
– Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania.
12) Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)