Szkolenia

Metodyka rozliczeń finansowych z właścicielami lokali w warunkach WM. Prawo, orzecznictwo, autorskie wskazówki [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Specyfika różnych opłat należnych od właścicieli lokali, w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, wskazówki.
1.1. Podstawa i zasady ustalania opłat miesięcznych z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
1.2 Podstawa i zasady ustalania opłat miesięcznych za media dostarczane do lokali.
1.3. Podstawa i zasady ustalania opłat miesięcznych/kwartalnych za zwrot wydatku na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1.4. Terminy płatności różnych opłat.

2. Ewidencja rachunkowa i przypis należności w ewidencji rachunkowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2.1. Analityka opłat należnych od właścicieli lokali w ewidencji rachunkowej.
2.2 .Przypis opłat od współwłaścicieli lokali (współwłasność łączna i współwłasność ułamkowa).
2.3 .Elementy rozrachunków, należność główna i poboczna.
2.4 .Wydruki rozliczeń okresowych i rocznych dla właścicieli i współwłaścicieli.
2.5. Kto dysponuje danymi księgowymi, gdy zmienia się firma obsługująca wspólnotę?

3. Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy.
3.1. Momenty bilansowe.
3.2. Czy sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2021 lub za lata wcześniejsze zostało zatwierdzone w drodze uchwały?
3.3. Co zrobić, gdy firma obsługująca nie przygotowała projektu sprawozdania finansowego i nie przekazała danych?
3.4. Czy korekta sprawozdania powinna być przyjęta w drodze uchwały? Wpływ korekty sprawozdania finansowego na indywidualne rozliczenia finansowe.
3.5. Czy sprawozdanie finansowe powinno być dołączone do zeznania CIT-8?.

4. Rozliczenie wyniku finansowego z dz. statutowej wspólnoty za rok 2021. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4.1. Czy można rozliczać wynik finansowy dz. statutowej roku 2021(nadwyżka lub strata bilansowa) – przy niezatwierdzonym planie gospodarczym i niezatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.
4.2. Pułapki prawne i podatkowe przeznaczenia (w zeznaniu) nadwyżki bilansowej dz. statutowej na remonty dotyczące GZM, gdy podzielono ją faktycznie właścicielom i współwłaścicielom lokali według ich udziału we współwłasności.
4.3. Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową na dz. statutowej.
4.4. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

5. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali kosztów dostawy mediów do lokali (odsprzedaż mediów).
5.1. Jak dokumentować takie obciążenia z tytułu opłat za media?
5.2. Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie przepisy art. 15 u.w.l.?
5.3. Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT?
5.4. Czy wspólnota z powodu odsprzedaży mediów, musi się zarejestrować jako „podatnik VAT czynny”?
5.5. Rozliczanie świadczenia cywilnego, odsprzedaży mediów, w toku roku i po roku. Jak przeprowadzić w rozliczeniu korektę in minus i in plus. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe.

6. Regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli, po zmianie prawa energetycznego i według nowego rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2021 r.
6.1. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na dostawie mediów do ich lokali.
6.2. Nowe obowiązki rozliczeniowe i informacyjne wspólnoty, według rozporządzenia MKIŚ z 7 grudnia 2021 r. – krok po kroku – harmonogram działań.
6.3.Nowa metodyka ustalania opłat miesięcznych za media. Czy podstawę obciążenia może stanowić regulamin rozliczeń mediów?
6.4. Metodyka – rozrachunki z tyt. opłat za media w sytuacji dostawy wytworzonej energii w kotłowni lokalnej.

7. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Najnowsze orzecznictwo a rozliczenia opłat wg metody liczonej od zużycia wody.

8. Aspekty księgowe należności głównej i odsetek za zwłokę; jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
8.1. Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności.
8.2. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli.

9. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym wspólnoty, z tzw. rachunku funduszu remontowego.

10. Rozrachunki z właścicielem lokalu (będącego członkiem zarządu) z tytułu wynagrodzenia.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)