Szkolenia

Jak obniżyć koszty funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej w czasach kryzysu energetycznego, inflacji i zmienić zawarte umowy na obsługę nieruchomości wspólnej [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Ustawa kodeks cywilny i ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. – akty prawne regulujące powstanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w systemie prawa polskiego.

2. Zasady ponoszenia kosztów zarządu i utrzymania nieruchomości wspólnej przez członków wspólnoty mieszkaniowej.

3. Zasady zawierania umów przez wspólnoty mieszkaniowe – relacja przepisów kodeksu cywilnego a regulacje ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w umowach zawieranych w praktyce przez współwłaścicieli nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe – a możliwości zmiany treści, renegocjacji umów zawartych na obsługę nieruchomości w celu obniżenia kosztów. Jak negocjować skutecznie i merytorycznie – cases study?

4. Odpowiedzialność osób prawnych i fizycznych zawierających umowy bez właściwego umocowania na przykładzie zarządcy nieruchomości – oraz ich zmiany a konieczność uzyskania zgody zarządu i wspólnoty – czyli jak wyjść z tzw. „trudnych umów”.

5. Zmiana i przeniesienie praw z zawartych umów przez osoby reprezentujące właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zagadnienie zgody osoby trzeciej na cesję praw z umów zawartych przez wspólnoty – przykłady praktyczne cesji umów zawartych na obsługę wspólnoty przez zarząd, zarządcę.

6. Uchwała wraz z pełnomocnictwem do jej wykonania podjęta przez wspólnotę mieszkaniową jako podstawa prawna do reprezentacji wspólnoty przez zarządcę nieruchomości – wady prawne uchwał i pełnomocnictw a odpowiedzialność odszkodowawcza i kontraktowa zarządców nieruchomości. Problematyka tzw. uchwał blankietowych i ich zmiany oraz zmiany zawartych umów przez wspólnotę.

7. Zasady i tryb prowadzenia negocjacji przez zarządców nieruchomości z podmiotami zewnętrznymi w zakresie reprezentacji wspólnoty – rokowania, złożenie oferty, modyfikacja oferty, zawarcie umowy – w zakresie nowych umów zawieranych w czasach kryzysu.

8. Wybrane orzecznictwo sądowe związane ze wspólnotami mieszkaniowymi i umowami zawieranymi przez wspólnoty i zarządcę nieruchomości – klauzula Rebus sic stantibus w zakresie umów związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

Nowy termin wkrótce

550 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)