Szkolenia

Działania prawnie dozwolone a czynności bezskuteczne wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka[ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa. Prawo, orzecznictwo SN, praktyka.

2. Organy wspólnoty [organ wykonawczy i uchwałodawczy] oraz ich kompetencje
2.1. Zarząd wspólnoty, wybór członków zarządu i kompetencje zarządu jako organu,
2.2. Czynności zwykłego zarządu a przekraczające zwykły zarząd. Studium przypadków według orzecznictwa,
2.3. Skutki działania „zarządu kadłubowego”. Jakie skutki wywołuje śmierć członka zarządu albo rezygnacja członka z zarządu?
2.4. Jak zarząd wspólnoty ma zorganizować wspólnotę [rejestracja NIP, REGON, rachunek bankowy, księgowość, finanse i rozrachunki, umowy z dostawcami],
2.5. Inicjatywa właścicieli w sprawie podejmowania uchwał w danej sprawie,
2.6. Co zrobić, gdy zarządu nie wybrano, jak zapewnić działanie wspólnoty,
2.7. Czy członek zarządu ponosi odpowiedzialność własną czy solidarną?

3. Co zarząd wspólnoty może a co nie jest legalne albo jest bezskuteczne?
3.1. Czy zarząd wspólnoty może podejmować decyzje gospodarcze bez uchwał właścicieli? Czy taki stan mogą właściciele zaakceptować okresie późniejszym?
3.2. Czy zarząd wspólnoty może zawierać umowy z gminą w sprawie wynajmu lub użytkowania nieruchomości gminnej przez właścicieli lokali na cele parkowania?
3.3. Czy zarząd wspólnoty może podejmować decyzję, co zalicza się do kosztów zarządu nieruchomością wspólną? Czy zarząd wspólnoty może zwracać koszty właścicielom lub członkom zarządu?
3.4. Czy zarząd wspólnoty może zwracać koszty budowy punktu ładowania właścicielowi lokalu? Czy właściciel lokalu ma prawo założyć dla swoich potrzeb klimatyzator?
3.5. Czy zarząd wspólnoty może zawrzeć umowę z inną wspólnotą?
3.6. Czy zarząd może podjąć decyzję o zapewnieniu właścicielom lokali obsługi kulturalno-rozrywkowej i obsługi consierge?

4. Studium przypadków w związku z podjęciem uchwał merytorycznych – przykłady. W jakich sprawach nie wolno podejmować uchwał, bo byłoby to bezskuteczne?

5. Obowiązki zarządu a sprawozdanie finansowe, czy sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe i czy może być dowolne i za dowolny okres a rozliczenia
5.1. Czy zarząd musi przygotować i przyjąć sprawozdanie zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości? Czy musi złożyć podpisy pod sprawozdaniem?
5.2. Czy wiesz, jakie skutki wywoła brak sprawozdania finansowego, niezatwierdzenie go jakie skutki wywoła brak zatwierdzonego planu gospodarczego i zatwierdzonych opłat na dany rok gospodarczy?
5.3. Czy można obciążać właścicieli opłatami bez zatwierdzenia opłat na dany rok?
5.4. Czy zarząd może ustalać termin płatności opłat należnych od właścicieli?

6. Jak zarząd ustala metodykę głosowania nad uchwałami, w formie tradycyjnej,w formie kart do głosowania lub w formie elektronicznej. Prawo, orzecznictwo, praktyka. Metodyczne wskazówki
6.1. Lista uprawnionych do głosowania. Kto głosuje, kogo i jak powiadomić o głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów?
6.2. Czy może głosować pełnomocnik i spadkobierca i na jakiej podstawie? Czy można organizować głosowanie na wniosek właścicieli?
6.3. Kto i kiedy zbiera głosy i ustala (ogłasza) wynik głosowania?
6.4. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności ułamkowej albo współwłasności łącznej? Czy współwłaściciele ułamkowi lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?
6.5. Metodyka głosowania w różnych formach,
6.6. Wskazówki dla zarządu co do obowiązku powiadomienia właścicieli o treści podjętych uchwał w trybie indywidualnego głosowania. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

7. Prawo właściciela lokalu, gdy głosowanie było wadliwe?
7.1. Skutki wadliwego głosowania,
7.2. Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna,
7.3. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

8. Kto „dysponuje nieruchomością na cele budowlane” w warunkach wspólnoty, gdy:
– inwestorem jest wspólnota jako osoba ustawowa,
– inwestorem jest właściciel lokalu, np. gdy dokonuje przebudowy instalacji i urządzeń, albo zmienia sposób użytkowania lokalu, albo zakłada klimatyzator, albo wymienia instalację gazową,
– inwestorem jest właściciel lokalu, który także posiadaczem miejsca postojowego i zamierza wybudować punkt ładowania dla swojego auta – elektryka,
– inwestorem są inne podmioty.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

29 września 2023 r. On-line
godz. 9.00-14.00

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, 7 dniowy dostęp do zapisu video ze szkolenia)