Szkolenia

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych uczelni w świetle nowych obowiązków po zmianie prawa [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Obsługa techniczna budynków, budowli, instalacji i urządzeń uczelni w świetle kontroli organów, w tym NIK, PSP i PINB.

2. Normy utrzymania technicznego obiektów budowlanych uczelni (budynków, budowli, urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia pożarowego) oraz nowe obowiązki uczelni po nowelizacji Prawa budowlanego i innych ustaw.

3. Nowe obowiązki uczelni po nowelizacji Prawa budowlanego, w tym omówienie zmian wprowadzonych 1 stycznia 2023 r., 27 stycznia 2023 r. wraz z przepisami przejściowymi.
3.1. Zmiany w obowiązkach kierownika budowy i prowadzeniu dzienników budowy,
3.2. Zmiany w prowadzeniu KOB, przejście od formy papierowej do cyfrowej KOB,
3.3. Rewolucyjne zmiany w prowadzeniu KOB i wpisach do KOB,
3.4. Rewolucyjne zmiany we wpisach do KOB wyników kontroli stanu technicznego i nowe uprawnienia osób przeprowadzających kontrole stanu technicznego w trybie art. 62 pr. bud.,
3.5. Jak przygotować się do wdrożenia zmian?
3.6. Nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji techniczno-budowlanej i KOB.

4. Nowe obowiązki uczelni w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.
4.1. Obowiązkowe czynności przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej – według instrukcji producenta,
4.2. Czy przegląd techniczny urządzeń systemu ochrony p.poż. jest tożsama z kontrolą w trybie art. 62 pr. bud.,
4.3. Studium przypadków po kontroli obiektów przez PSP.

5. Scenariusze pożarowe według nowego prawa.
5.1. Obowiązkowe uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, także przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania,
5.2. Obiekty wymagające uzgodnienia pod względem p.poż. oraz procedury uzgodnieniowe po zmianie prawa,
5.3. Scenariusze pożarowe a rozwiązania systemu ochrony.

6. Czy nowe normy PN bezpieczeństwa pożarowego, także normy dot. wymiaru schodów oraz oświetlenia awaryjnego, obowiązują w przypadku użytkowanych budynków wybudowanych pod rządem starych norm? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

7. Strefy pożarowe. Czy w obiekcie może być kilka stref pożarowych i co z tego wynika. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów.
7.1. Klasyfikacja stref pożarowych,
7.2. Normy pożarowe dla poszczególnych stref (na wybranych przykładach),
7.3. Normy bezpieczeństwa pożarowego a zmiana sposobu użytkowania lub zmiana działalności. Czy nowa działalność w części obiektu to zmiana sposobu użytkowania w związku z przepisami art. 71 pr. bud.? Czy zmiana intensywności użytkowania to zmiana sposobu użytkowania w zw. z at. 71 pr. bud.? Czy w budynku uczelni można uruchomić usługi gastronomiczne lub inne? Czy obowiązują go warunki techniczne dla nowej działalności w aspekcie norm PN dla stref pożarowych?

8. Nowe warunki odstępstwa od warunków technicznych i projektu budowlanego uzgodnionego z Komendantem PSP. Czy nielegalne zmiany mogą być uznane przez organ za samowolę budowlaną? Sankcje i rygory.

9. Ochrona przeciwpożarowa budynków a zakazy i nakazy. Kto odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania obiektów uczelni?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, 7 dniowy dostęp do zapisu video ze szkolenia)