Szkolenia

Proces inwestycyjno – budowlany w 2021 roku: od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego.

2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym – zagadnienia podstawowe:
a) decyzje środowiskowe
b) ponowna ocena oddziaływania na środowisko
c) ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
d) gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody
e) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
f) ochrona gruntów rolnych i leśnych
g) omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r.
h) pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna

3. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

4. Skutki uchwalenia miejscowego planu – renta planistyczna, odszkodowania.

5. „Kodeks reklamowy”.

6. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) różnice między tymi decyzjami
b) wymogi formalne wniosku
c) przesłanki uzyskania decyzji
d) cesja decyzji o warunkach zabudowy
e) wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy

7. Omówienie przepisów przejściowych do dużej nowelizacji Prawa budowlanego z 19.09.2020 r.

8. Proces inwestycyjno – budowlany a przepisy dot. COVID.

9. NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO W 2021 R.

10. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.).

11. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego – podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola.

12. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.

13. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.

14. Zasady udzielania pozwoleń na budowę – procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa.

16. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania – omówienie art. 36a Pr.bud.

17. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa – omówienie art. 37 Pr.bud.

18. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr.bud., pytania, dyskusja.

19. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.

20. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.

21. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

22. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje – art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej- w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)