Szkolenia

Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Akty prawne regulujące rodzaje oraz dostęp do dróg na obszarze R.P. ; ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa kodeks cywilny i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

2. Rodzaje dróg występujące w systemie prawa polskiego – podział i podmioty odpowiedzialne za zarząd i utrzymanie dróg w należytym stanie.

3. Sposoby ustanowienia dróg, dojazdów i dojść do nieruchomości w przypadku nieuregulowania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości – służebności drogowe i służebność drogi koniecznej – praktyka, doktryna oraz orzecznictwo sądowe.

4. Podziały nieruchomości bezwarunkowe i warunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – praktyka i zasady dokonywania podziałów – dwa etapy postępowania administracyjnego dotyczącego podziału, postanowienie i decyzja o podziale albo o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

5. Podziały na bazie specustawy drogowej, zasady ich dokonywania oraz praktyka – ustanawianie służebności drogowych w drodze decyzji administracyjnej, jako szczególna droga do uzyskania dostępu do drogi publicznej.

6. Zagadnienie przejmowania dróg na własność przez gminy i inne podmioty publicznoprawne, a praktyka organów administracji publicznej w zakresie stosowania przepisów prawa, nakładających obowiązek przejmowania dróg na własność podmiotów publicznych.

7. Wady prawne i fizyczne nieruchomości związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości a odpowiedzialność sprzedającego-dewelopera, zarządcy, pośrednika w przypadku wystąpienia wad nieruchomości.

8. Właściwe postanowienia zawierane w umowach przedwstępnych sprzedaży i umowach sprzedaży przez uczestników rynku nieruchomości zabezpieczające możliwość wykorzystania nieruchomości na cele inwestycyjne.

9. Orzecznictwo sądowe związane z zagadnieniem służebności drogi koniecznej oraz jego ewolucja.

10. Wymagania techniczne i szerokość planowanego dostępu do drogi publicznej jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

27 kwietnia 2023 r. On-line

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)