Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
29 maja 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację musieliśmy zawiesić nasze stacjonarne szkolenia. Proponujemy teraz szkolenia w formie zdalnej (online).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:

„Ustawa Prawo wodne w 2020 r. – praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo”

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w obecnej chwili.

Szkolenia te posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych. Bez konieczności dojazdu do sal szkoleniowych możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych wykładowców. Nie ma potrzeby przemieszczania się i spotykania się w większych grupach.

- podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,

- otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,

- będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez wbudowany mechanizm czatu,

- w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox),

- kamera internetowa (opcjonalnie)

- głośniki lub słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli połączyć się i uczestniczyć w szkoleniu.

Przed szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia jesteśmy do dyspozycji w celu sprawdzenia łączności i poprawności działania sprzętu.

Szkolenie on line poprowadzi: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


  PROGRAM:

1. Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania
decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.)
2. Zmiany organizacyjne- nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta, wójt/burmistrz/prezydent miasta)
3. Własność wód, obowiązki właściciela wód
4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne oraz usługi wodne
5. Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA
6. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
a) decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką
wodną
b) decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości
c) decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych
d) decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
e) decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234 Pr. wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.)
f) decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
g) decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody
h) decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia
i) decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód
j) decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach
k) decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
l) pozwolenia wodnoprawne po zmianach
- zmiany dot. kręgu stron postępowania
- wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
operat wodnoprawny
- przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
- przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
- ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
- promesa pozwolenia wodnoprawnego
- CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
7. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym
8. Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny
9. Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych
10. Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna,
11. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
12. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym
13. Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
14. Problematyka aglomeracji

CENA:
250 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)