Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
do uzgodnienia

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych

PROGRAM:

 1. Inwentaryzacja zasobów i ich ewidencja.

 2. Archiwizacja dokumentacji prawno - formalnej, technicznej i administracyjnej.

 3. Zasady pomiaru powierzchni. Normy, porozumienia. Ćwiczenia - sporządzenie szkiców powierzchni i pomiary praktyczne wg różnych norm.

 4. Dobra, sprawdzona i stosowana metoda prowadzenia KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej, zwłaszcza dla kompleksów zarządzanych obiektów, w tym:

  · Zakresy kontroli, sposób przeprowadzania, wzory protokołów kontroli okresowych

  · Zasady kontroli okresowej obiektów zbudowanych z wykorzystaniem wyrobów azbestowych. Zakres kontroli, sposób dokumentowania. Utylizacja azbestu- sprawozdawczość.

  · Zakres odpowiedzialności za dokumentację i jej przechowywanie

  · Zalecenia pokontrolne z kontroli okresowych obiektów budowlanych i ich realizacja. Czy użytkownik obiektu jest zobowiązany z mocy prawa do usunięcia uszkodzeń. Prawo, orzecznictwo

 5. Przeglądy instalacji budynkowych:

  · Rola Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  · Realizacja zapisów scenariusza pożarowego

  · Rola dokumentacji techniczno – ruchowej, tzw. DTR

 6. Gospodarka „freonami”. Wymagania wynikające z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zwana ustawą F-gazową. Zasady raportowania.

 7. Rola dokumentacji w kwestii zarządzania ryzykiem – materiały dowodowe, relacje z ubezpieczycielami. Zasady likwidacji szkód.

 8. Zawieranie umów o roboty budowlane (zmiany w Kodeksie cywilnym) oraz umów o przeprowadzenie kontroli okresowych. Kwestia rękojmi w umowach o roboty budowlane.

 9. Metodologia dokumentowania i archiwizowania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem przeglądów instalacji obiektowych. Dobra praktyka.

 10. Planowanie – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów. Matryca kosztów - narzędzie do sporządzenia planu gospodarczego lub budżetu operacyjnego. Zarządzanie wartością i oczekiwaniami.

 11. Kwestie struktury z zakresu Facility Managementu.

  · Zasady organizacji pracy

  · Regulaminy, procedury

  · Komunikacja.

CENA:
1490 zł netto