Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Termin:
22 stycznia 2020 r. Wrocław
3 lutego 2020 r. Gdańsk
6 lutego 2020 r. Warszawa
11 lutego 2020 r. Kraków
12 lutego 2020 r. Poznań


PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM:

1. Wspólnota jako osoba ustawowa, zakres jej działania, obowiązki zarządu z mocy prawa.
2. Rejestr właścicieli [współwłaścicieli lokali] oraz ich udziałów jako podstawa do wszystkiego. Kto, jak prowadzi i co w nim rejestruje?
3. Obowiązki właścicieli lokali/współwłaścicieli lokali wobec wspólnoty.
4. Warunki prawne i faktyczne przygotowania zebrania właścicieli/ współwłaścicieli lokali [przedmiot, podmioty, miejsce, termin, podstawa prawna].
5. Jak zorganizować coroczne zebranie właścicieli/ współwłaścicieli lokali według ustawy o własności lokali i w odniesieniu do małych wspólnot według kodeksu cywilnego? Terminy zebrań obowiązkowych i nieobowiązkowych.
6. Zwołanie właścicieli lokali [kto zwołuje, kogo zwołać, jak zwołać współwłaścicieli lokali, czy zwołać spadkobierców właścicieli, kiedy zwołać]. Zwoływanie właścicieli na wniosek 1/10 właścicieli lokali. Skutki wadliwego zwoływania. Czy ustawa o własności lokali uzależnia zdolność zebrania do powzięcia uchwał od jego należytego zwołania?
7. Treść zawiadomienia o zebraniu. Porządek zebrania właścicieli lokali [czy ustalony w zawiadomieniu o zebraniu porządek zebrania można zmienić i kiedy].
8. Identyfikacja właścicieli lokali [także współwłaścicieli ułamkowych lokali] w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali. Lista obecności według prawa i orzecznictwa. Identyfikacja pełnomocników właścicieli lokali [forma, treść, ważność pełnomocnictwa]. Jak podpisuje się pełnomocnik i jaki oraz komu składa dokument upoważnienia?
9. Przykładowy przebieg zebrania sprawozdawczego według ustawy o własności lokali i innych ustaw oraz według orzecznictwa. Procedowanie przykładowych uchwał z zebrania sprawozdawczego. Protokołowanie przebiegu zebrania właścicieli, dokumentacja zebrani, przechowywanie dokumentacji.
10. Głosowanie nad uchwałami w toku zebrania i zbieranie indywidualne, przebieg różnych trybów glosowania. Kto zbiera i kiedy glosy indywidualne? Jak zapadają uchwały i jak liczyć glosy? Co oznacza przepis "chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos" i jak go realizować?
11. Kiedy obowiązuje powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał?
12. Jak głosuje się, gdy suma udziałów nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy oba te warunki spełnione są łącznie? Co to znaczy "na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów"?
13. Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, po zmianie ustawy o własności lokali? Jak głosują współwłaściciele ułamkowi hali garażowej? Czy współwłaściciele lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?
14. Kiedy uchwała właścicieli lokali jest niezgodna z prawem, kiedy jest sprzeczna, kiedy jest prawnie bezskuteczna?
15. Prawo właściciela do zaskarżenia uchwały, jakie zarzuty może podnosić właściciel lokalu oraz w jakim terminie.
16. Skutki prawne, finansowe, księgowe, rozrachunkowe sądowego uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 [na wybranym przykładzie].

CENA:
590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)