Szkolenia: tel./fax: 12 292 64 84, e-mail: szkolenie[at]meetingfactory.pl

SZKOLENIA

Terminy:
4 czerwca 2019 r. Katowice
26 czerwca 2019 r. Poznań

PROGRAM:

1. Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko
2. Organy właściwe do wydania decyzji środowiskowej - z naciskiem na zmianę właściwości co do inwestycji gminnych, co do elektrowni wiatrowych i in. (wraz z omówieniem przepisów przejściowych dot. spraw wszczętych a niezakończonych).
3. Zmiany dot. decyzji środowiskowych od 1.01.2018 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych
4. „NOWELIZACJA NOWELIZACJI” - CO DO SPRAW WSZCZĘTYCH I NIEZAKOŃCZONYCH PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIA PRAWA WODNEGO
5. KOLEJNE REWOLUCYJNE ZMIANY- NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO OD 20.09.2018
6. PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW
7. Organy uzgadniające i opiniujące - w tym nowy organ opiniujący od 1.01.2017 r. (organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - a od 1.01.2018 r.-nowy organ: Wody Polskie. DODANY DO USTAWY ART. 6A
8. Nowe zadanie organu wydającego decyzję środowiskową (zgodnie z art. 77 ust.9 uuiś)
9. Przed jakimi decyzjami wydaje się decyzję środowiskową
10. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową - problemy praktyki
11. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a) Gdy z wnioskiem złożono raport
b) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
12. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b) Bez OOS
13. Ocena oddziaływania na środowisko po zmianach
14. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
15. Raport po zmianach
16. Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Problemy praktyki- nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strona nieznana z miejsca pobytu itd. zdefiniowany ustawowo krąg stron postępowania od 1.01.2018 r- największe zagrożenia
17. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu - kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
18. Udział społeczeństwa w postępowaniu - jakie obowiązki ciążą na organie
19. Zmiana decyzji środowiskowej - przesłanki, procedura
20. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
21. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
22. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - zagadnienia węzłowe
23. Postępowania transgraniczne - zagadnienia węzłowe
24. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

450 zł brutto
390 zł brutto druga i kolejna osoba z tej samej jednostki

(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)