news
 

Wycinka zieleni w 2017 r. – rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji. Problemy praktyki, orzecznictwo

21.08.2017, Kraków, 21 sierpnia 2017 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno - budowlanego


PROGRAM:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
3. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
a) Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
b) Krzewy w skupiskach do 25 m2,
c) Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
d) Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
4. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki - czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową
5. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b) starosta,
c) wojewódzki konserwator zabytków
d) marszałek województwa
e) kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?
f) Nowelizacja - powrót instytucji uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
6. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.
7. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
8. Procedura wydawania decyzji - w tym omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
9. Kwestie związane z okresem lęgowym ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami
10. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
11. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni: opłaty natychmiastowe i opłaty odroczone, ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego
12. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
13. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
14. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni zgodnie z art. 87a uop
15. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
a) Kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
b) Nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
c) Wysokość kary - zasada i wyjątki
d) Instytucja przedawnienia
e) Odraczanie kary przy zniszczeniu zieleni, możliwość umorzenia kary
16. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie - przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
17. Problematyka pomników przyrody - ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
18. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

MIEJSCE I TERMIN:
KRAKÓW – 21 sierpnia 2017 r.
Sala szkoleniowa, ul. Urzędnicza 39/8

CENA:
390 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.