news
 

Obsługa techniczna obiektów, instalacji i urządzeń szpitali, po zmianie m. in. prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych w 2017 roku

05.04.2017, Katowice, 29 marca 2017 r.
Warszawa, 31 marca 2017 r.
Kraków, 5 kwietnia 2017 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m. in.„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”PROGRAM:

1. Obowiązki szpitala w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania). Zakres odpowiedzialności i sankcje po zmianie Prawa budowlanego i innych ustaw.
2. Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych w starych i nowych obiektach budowlanych szpitali (rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Nowe normy 2017. Warunki stosowania wyrobów budowlanych. Warunki odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
3. Obowiązki szpitala w odniesieniu do posiadanych budynków mieszkalno-usługowych oraz obowiązki użytkowników takich budynków. Prawo, najnowsze orzecznictwo.
4. Kontrole okresowe obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń szpitala po zmianie prawa. Zakres kontroli, normy kontroli, zasady i metodyka kontroli, zasady zlecania, zalecenia pokontrolne, dokumentacja. Jak zawierać umowy? Wzory protokołów kontroli okresowych. Obowiązki wobec organu nadzoru budowlanego.
5. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji w obiektach szpitala według nowej ustawy o charakterystyce energetycznej. Nowe przepisy. Zasady, zakres, metodyka, dokumentacja, przechowanie. Wzory protokołów.
6. Eksploatacja będących w posiadaniu szpitala urządzeń dozoru technicznego, urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego, w tym dźwigów.
7. Obowiązki szpitala według ustawy F-gazowej (klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice prądu i systemy ochrony p.poż).
8. Nowe obowiązki szpitala według nowej ustawy o efektywności energetycznej, po zmianie ustawy od 1 października 2016 r.
9. Dokumentacja techniczno-budowlana obiektu budowlanego szpitala - stan po zmianach prawa.
10. Planowanie remontów obiektów szpitala – od zestawienia potrzeb remontowych do sporządzenia projektu planu remontów – krok po kroku.
11. Obowiązki szpitala przed organem administracji architektoniczno-budowlanej jako inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Najnowsze zmiany Prawa budowlanego 2016/2017. Kiedy nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie? Czy inwestor może wystąpić zamiast zgłoszenia budowy o pozwolenie na budowę? Stan po zmianie prawa.
12. Obowiązki inwestora - szpitala przy organizacji zamówienia na roboty budowlane po zmianie Prawa zamówień publicznych. Umowy z uczestnikami procesu budowlanego. Stan po zmianie prawa.
13. Jak zabezpieczyć interes inwestora – szpitala - w umowach o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane i jej elementy przedmiotowo istotne. Czy od umowy można odstąpić? Stan po zmianie prawa, najnowsze orzecznictwo.
14. Rozliczenia finansowe inwestora - szpitala z wykonawcą robót budowlanych. Roszczenia inwestora, przedawnienie roszczeń. Stan po zmianie prawa


MIEJSCA I TERMINY:

Katowice, 29 marca 2017 r.
Warszawa, 31 marca 2017 r.
Kraków, 5 kwietnia 2017 r.CENA:
590 zł brutto

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.