news
 

Wycinka zieleni w 2017 r. - rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji. Problemy praktyki, orzecznictwo

27.11.2017, Poznań, 19 października 2017 r.
Warszawa, 9 listopada 2017 r.
Katowice, 27 listopada 2017 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu
prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno - budowlanego


PROGRAM:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni
obowiązującego od 17.07.2017 r.
3. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (co z opłatami za drzewa? jakie administracyjne kary
pieniężne? Wymogi formalne wniosku z art. 36 ust. 1 pkt 11 ust. o zabytkach)
4. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
a) Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
b) Krzewy w skupiskach do 25 m2,
c) Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie
problematyki tzw. drzew wielopniowych)
d) Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
5. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą - instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia
i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół
oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie
wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na
tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte
drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie
mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z
drzewami w granicy działki - czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać
opłatę skarbową
6. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b) starosta,
c) marszałek województwa,
d) kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?
e) Nowelizacja - powrót instytucji uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa
w pasie drogowym
7. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie
problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot,
współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu
o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.
8. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i
krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej
z planowaną inwestycją budowlaną
9. Procedura wydawania decyzji - w tym omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017
r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
10. Kwestie związane z okresem lęgowym ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli
tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
11. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem
dla urządzeń przesyłowych
12. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni: opłaty natychmiastowe i opłaty odroczone,
ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego
13. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka
Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID
oraz inne specustawy
14. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach
krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
15. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie
przyrody
16. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni zgodnie z art. 87a uop
17. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie
bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
a) Kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
b) Nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed
upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
c) Wysokość kary - zasada i wyjątki
d) Instytucja przedawnienia
e) Odraczanie kary przy zniszczeniu zieleni, możliwość umorzenia kary
18. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie - przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa
o ochronie przyrody
19. Problematyka pomników przyrody - ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody,
prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
20. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie
problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

TERMINY:
Poznań, 19 października 2017 r.
Warszawa, 9 listopada 2017 r.
Katowice, 27 listopada 2017 r.

CENA:
390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL.: 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.