news
 

Wycinka zieleni po nowelizacji - zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji. Problemy praktyki, orzecznictwo wraz z omówieniem planowanych zmian dot. ograniczenia wycinki na działkach osób fizycznych

06.06.2017, Kraków, 5 czerwca 2017 r.
Poznań, 6 czerwca 2017 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno - budowlanego
PROGRAM:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
2. Pojęcia podstawowe - drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
3. Rewolucyjne zmiany dot. wymogu zezwoleń - jakie drzewa i krzewy usuwamy bez zezwolenia:
a) Drzewa z działek osób fizycznych (kiedy usunięcie drzewa przez osobę fizyczną wymaga zezwolenia, problem Wspólnot Mieszkaniowych, użytkowników wieczystych, nieuregulowanego stanu prawnego itd.)
b) Planowane zmiany dot. usuwania zieleni z działek osób fizycznych- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, przesłanki wniesienia sprzeciwu, ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, przepisy przejściowe do tej nowelizacji
c) Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego,
d) Krzewy w skupiskach do 25 m2,
e) Obwód drzewa na wysokości 130 cm - 100 cm lub 50 cm,
f) Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni,
4. Podstawa prawna do podjęcia uchwały przez radę gminy rozszerzającej przesłanki ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie zieleni - ta instytucja zostanie zlikwidowana nowelizacją
5. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b) starosta,
c) wojewódzki konserwator zabytków - w tym omówienie uchwały 7 sędziów NSA z 19.10.15 r.
d) marszałek województwa
e) Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?
f) Nowelizacja - powrót instytucji uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
6. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.
7. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
8. Procedura wydawania decyzji (oględziny - w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe - w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa
9. Kwestie związane z okresem lęgowym ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami

10. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
11. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
a) Nowe zasady ustalania opłaty,
b) Stawki opłat wprowadzane uchwałą rady gminy - problemy praktyki - czy wprowadzać stawki jednolite, czy zróżnicowane, czy wprowadzać uchwałę - czy też poprzestać na stawkach maksymalnych z ustawy (zwłaszcza w aspekcie skarżenia zaniechania gminy)
Planowane zmiany- powrót do ustalania opłat na podstawie rozporządzenia Min. Środowiska
c) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
d) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
e) ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8,
f) rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku opłatowego uchwałą rady gminy- problemy praktyki - czy podejmować uchwałę, kryteria zwolnień, możliwość skarżenia przez obywatela zaniechania podjęcia uchwały – przepis będzie uchylony
12. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni a decyzja ZRID
13. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją
14. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
15. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
a) Usunięcie bez zezwolenia - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
b) Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony) - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
c) Inne przypadki zniszczenia - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
d) Uszkodzenie drzewa - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
e) Wysokość kary – zasada,
f) wysokość kary - wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
g) Rozkładanie kary na raty,
h) Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - przesłanki, procedura kontroli
i) Planowana nowelizacja: nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
16. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie - przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
17. Problematyka pomników przyrody - ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
18. Planowana nowelizacja - jakie rozporządzenia mają być wydane
19. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkoleniaTERMINY SZKOLEŃ:

Kraków, 5 czerwca 2017 r.
Poznań, 6 czerwca 2017 r.
CENA:
390 zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.