news
 

Obsługa techniczna obiektów budowlanych i instalacji uczelni, według przepisów zmienionych w 2015/2016 oraz tych, które wejdą w życie jeszcze w tym roku

30.09.2016, Warszawa, 29 września 2016 r.
Wrocław, 30 września 2016 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m. in.„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku” ,wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami.
Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelniPROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki uczelni w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania). Zakres odpowiedzialności i sankcje z mocy Prawa budowlanego i innych ustaw.
2. Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych w starych i nowych obiektach uczelni (rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Nowe normy. Warunki stosowania odstępstw.
3. Obowiązki uczelni w odniesieniu do budynków mieszkalno-usługowych oraz obowiązki użytkownika budynku
4. Kontrole okresowe obiektów uczelni oraz ich elementów, po zmianie prawa. Zakres kontroli, normy kontroli, zasady i metodyka kontroli, zasady zlecania, zalecenia pokontrolne, dokumentacja. Jak zawierać umowy? Wzory protokołów kontroli okresowych. Obowiązki wobec organu nadzoru budowlanego.
5. Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji według ustawy o charakterystyce energetycznej. Nowe przepisy. Zasady, zakres, metodyka, dokumentacja, przechowanie.  Wzory protokołów.
6. Eksploatacja urządzeń dozoru technicznego, urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego, w tym dźwigów.
7. Obowiązki uczelni według ustawy F-gazowej (klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice prądu i systemy ochrony p.poż)
8. Nowe obowiązki według nowej ustawy o efektywności energetycznej
9. Dokumentacja obiektu budowlanego uczelni. Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji techniczno-budowlanej, przechowanie dokumentacji – stan po zmianach prawa.
10. Planowanie remontów – od zestawienia potrzeb remontowych do sporządzenia projektu planu remontów – krok po kroku.
11. Obowiązki uczelni jako inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Przełomowe zmiany Prawa budowlanego 2015/2016. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie? Czy inwestor może wystąpić zamiast zgłoszenia budowy o pozwolenie na budowę?
12. Obowiązki inwestora - uczelni przy organizacji zamówienia na roboty budowlane po zmianie Prawa zamówień publicznych. Umowy z uczestnikami procesu budowlanego.
13. Jak zabezpieczyć interes inwestora – uczelni - w umowach o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane i jej elementy przedmiotowo istotne. Czy od umowy można odstąpić? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
14. Rozliczenia finansowe z wykonawcą robót budowlanych. Roszczenia inwestora, przedawnienie roszczeń. Stan po zmianie prawa.


TERMINY:Warszawa, 29 września 2016 r.
Wrocław, 30 września 2016 r.CENA:
590zł brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.