news
 

Zabytki - eksploatacja, konserwacja i restauracja według m.in. prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Źródła finansowania oraz pułapki umów o dotację

05.07.2016, Warszawa, 29 czerwca 2016 r.
Wrocław, 1 lipca 2016 r.
Kraków, 5 lipca 2016 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, m. in.„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”, wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami


PROGRAM:
1. Obowiązki w zakresie utrzymania technicznego obiektów zabytkowych, budynków, budowli i małej architektury. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2. Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych w obiektach zabytkowych.
3. Zasady stosowania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w odniesieniu do obiektów zabytkowych.
4. Obowiązki przy zagospodarowaniu i eksploatacji zabytku rejestrowego i obszaru. Jak użytkować?
5. Obowiązki właściciela obiektu zabytkowego, czynności opieki, dokumentacja obiektu zabytkowego, programy zagospodarowania zabytku, programy konserwatorskie i pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustawa i przepisy wykonawcze.
6. Nowe przepisy dotyczące zakazu umieszczania reklam i napisów na obiektach zabytkowych. Czy WKZ musi wydawać pozwolenie?
7. Kontrole okresowe w obiektach zabytkowych (5 rodzajów kontroli okresowych od 7 stycznia 2016 r.) według Prawa budowlanego, oraz przepisów techniczno-budowlanych, w tym kontrole urządzeń przeciwpożarowych. Wzory protokołów kontroli okresowych. Jak egzekwować zalecenia pokontrolne od użytkowników lokali w budynku zabytkowym?
8. Obowiązki kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji – stan po zmianach prawa od dnia 9 marca 2015 r. Wzory protokołów.
9. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej, przechowywanie dokumentacji według Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kto odpowiada za dokumentację?
10. Planowanie remontów i inwestycji w zabytkach. Krok po kroku - plan rzeczowo-finansowy.
11. Źródła dofinansowania utrzymania zabytku, prowadzenia badań i dokumentacji, prowadzenia robót konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych według różnych programów operacyjnych. Zasady wsparcia, warunki umów o udzielenie dotacji lub pożyczki. Pułapki.
12. Przełomowe zmiany Prawa budowlanego 2015/2016. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie? Czy inwestor może wystąpić o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy ?
13. Obowiązki inwestora przy organizacji i realizacji zamierzenia budowlanego w obiekcie zabytkowym według Prawa budowlanego.
14. Warunki realizacji robót konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
15. Umowy o roboty budowlane, odbiory i rozliczenia. Jak zawierać umowy w warunkach dofinansowania z programów operacyjnych.
16. Nadzór, kontrola państwowej służby zabytków. Sankcje karne


TERMINY:
Warszawa, 29 czerwca 2016 r.
Wrocław, 1 lipca 2016 r.
Kraków, 5 lipca 2016 r.


CENA:
450 zł
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.