news
 

Utrzymanie i kontrola budynków. Najnowsze zmiany w prawie budowlanym oraz w innych ustawach. Zmiany prawa dot. zawierania umów o roboty budowlane oraz najnowsze orzecznictwo

19.05.2016, Kraków, 19 maja 2016 r.

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA


PROGRAM:

1. Obowiązki właściciela obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymania technicznego, w tym po zmianach Prawa budowlanego oraz według najnowszego orzecznictwa. Działanie organu budowlanego oraz sankcje karne.
2. Stosowanie nowych przepisów techniczno-budowlanych przy utrzymaniu technicznym obiektów starych (również chronionych i zabytkowych).
3. Odpowiedzialność z mocy prawa - użytkownika, najemcy, dzierżawcy.
4. Kontrole okresowe obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego, w tym:
- kontrole urządzeń przeciwpożarowych i miejsc rekreacji. Zakres kontroli, sposób przeprowadzania, wzory protokołów kontroli okresowych.
- zasady kontroli okresowej obiektów zbudowanych z wykorzystaniem wyrobów azbestowych. Zakres kontroli, sposób dokumentowania. Utylizacja azbestu- sprawozdawczość.
- stan po zmianach od dnia 9.03.2015 r. po wejściu w życie ustawy o charakterystyce energetycznej. Zakres i wzory protokołów kontroli systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.
5. Zawieranie umów o roboty budowlane (zmiany w Kodeksie cywilnym) oraz umów o przeprowadzenie kontroli okresowych.
6. Kwestia rękojmi w umowach o roboty budowlane
7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej, przechowanie dokumentacji – stan po zmianach prawa oraz według najnowszego orzecznictwa. Kto i za jaki okres odpowiada za dokumentację i jej przechowanie?
8. Metodologia dokumentowania i archiwizowania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem przeglądów instalacji obiektowych. Dobra praktyka.
9. Zalecenia pokontrolne z kontroli okresowych obiektów budowlanych i ich realizacja. Czy użytkownik obiektu jest zobowiązany z mocy prawa do usunięcia uszkodzeń? Prawo, orzecznictwo.
10. Planowanie – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów. Matryca kosztów – narzędzie do sporządzenia planu gospodarczego lub budżetu operacyjnego.
11. Sporządzanie zestawień niezbędnych do opracowania budżetu inwestycyjnego. Źródła finansowania remontów i inwestycji. Pułapki podatkowe przy realizacji robót z dotacji, subwencji i dopłat.
12. Obowiązki inwestora przy organizacji i realizacji zamierzenia budowlanego według prawa i orzecznictwa


MIEJSCE I TERMIN:
KRAKÓW – 19 maja 2016
Sala szkoleniowa, ul. Urzędnicza 39/8

CENA:
* 490 PLN netto – dla pierwszej osoby z firmy
* 390 PLN netto – dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.