news
 

Wycinka zieleni w 2016 r. - omówienie zmienionych przepisów ustawy o ochronie przyrody odnośnie usuwania zieleni, prawidłowej pielęgnacji oraz wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę, najnowszych orzeczeń oraz problemów praktyki

20.04.2016, Kraków, 1 marca 2016 r.
Gdańsk, 14 marca 2016 r.
Szczecin, 15 marca 2016 r.
Opole, 11 kwietnia 2016 r.
Poznań, 12 kwietnia 2016 r.
Łódź, 20 kwietnia 2016 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA
Radca prawny, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego,
prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno - budowlanego

PROGRAM:
1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów racjonalizującej problematykę cięć pielęgnacyjnych
2. Na usuwanie jakich drzew i krzewów nie trzeba mieć zezwolenia. Zapisy nowelizacji w tym zakresie (przy drzewach - już nie wiek poniżej 10 lat ale obwód na wys. 5 cm decyduje, czy trzeba starać się o wydanie decyzji, zmiany dot. drzew i krzewów owocowych, zmiany dot. krzewów z działek osób fizycznych, problematyka zakresu pojęcia „tereny zieleni”)
3. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, zasady współdziałania z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, wojewódzki konserwator zabytków - w tym omówienie uchwały 7 sędziów NSA). Nowy organ po nowelizacji - marszałek województwa
4. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot (po nowelizacji - brak wymogu zgody wszystkich współwłaścicieli - zastąpiono konsultacjami społecznymi), współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym itd.)
5. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, procedura wydawania decyzji (oględziny - w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe), zasady wnoszenia odwołań
6. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte z linii przesyłowych
7. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni – opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis, opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych, ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, co zmienia w tym zakresie nowelizacja
8. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000
9. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją
10. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. stwierdzający niekonstytucyjność przepisów dot. kar - praktyka organów administracji i sądów administracyjnych po wyroku, znowelizowane przepisy dot. kar (możliwość ukarania osoby trzeciej, kara w wysokości 50% za usunięcie obumarłego drzewa, możliwość umorzenia 50% kary dla osób o niskich dochodach, nowe zasady dotyczące kar za niewłaściwą pielęgnację/ogławianie - rozróżnienie pojęć uszkodzenie a zniszczenie drzewa i związany z tym różny wymiar kary, możliwość odroczenia kary na okres 5 lat)
11. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

MIEJSCE I TERMIN:
Kraków, 1 marca 2016 r.
Gdańsk, 14 marca 2016 r.
Szczecin, 15 marca 2016 r.
Opole, 11 kwietnia 2016 r.
Poznań, 12 kwietnia 2016 r.
Łódź, 20 kwietnia 2016 r.CENA:
390 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)


WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 694 488 035, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.