news
 

Uzdatnianie powietrza – wentylacja i klimatyzacja w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych

29.10.2015, Warszawa, 29 października 2015 r.

PROWADZĄCY: Witold MALINOWSKI
Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA

  • Na administratorach, zarządcach i służbach technicznych spoczywa obowiązek zapewnienia, zgodnej z przepisami prawa eksploatacji urządzeń wentylacyjnych grawitacyjnych i mechanicznych. Nacisk na to kładzie zwłaszcza Ustawa Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze oraz obowiązujące ustalenia normatywne.
  • Bardzo często jakość obróbki i uzdatniania termicznego oraz pod względem czystości powietrza warunkuje przyznanie określonej klasy budynkowi o funkcji biurowej, jako jeden z czynników decydujących o komforcie użytkowania obiektów. A więc mający istotny wpływ na kalkulację stawki czynszowej powierzchni najmu.
  • Czystość kanałów wentylacyjnych, właściwa terminowo i jakościowo wymiana filtrów może być kontrolowana przez Sanepid oraz Państwową Inspekcję Pracy. Zanieczyszczone kanały mogą być źródłem zagrożeń bakteriologicznych (zwłaszcza legionelli) oraz mykologicznych. A stąd już niedaleko do wywołania odczynów alergicznych i innych objawów typowych dla „choroby biurowców”.
  • Obecność urządzeń mechanicznych (wentylatorów, klap zwrotnych itp.) zwłaszcza w nowobudowanych wysokich budynkach mieszkalnych jest źródłem problemów wynikających z generowania hałasu o poziomie przekraczającym dopuszczalny – normatywny. Podobnie montaż samodzielnych urządzeń klimatyzacyjnych typu spit, multisplit, oprócz właściwej produkcji chłodu, wiąże się także z generowaniem hałasu i produkcją kondensatu. Właściwe ich odprowadzanie ma istotny wpływ na uniknięcie zawilgocenia budynku z powodu niewłaściwej wentylacji lub niewłaściwego usuwania skroplin.
  • Bardzo istotny w rozważaniach nad udziałem uzdatniania powietrza w eksploatacji jest problem kosztów- wytworzenia chłodu, dostarczenia ciepła, serwisu central wentylacyjnych, agregatów chłodu, wymienników i wielu innych elementów uczestniczących w procesie. Nie sposób tych pozycji kosztowych pominąć przy opracowywaniu planów gospodarczych, bądź budżetów.

Omówienie tych zagadnień wraz z zaproponowaniem metodyki postępowania jest głównym celem proponowanego szkolenia

PROGRAM:
1. Przypomnienie wymagań stawianych przez Prawo projektantom, zarządcom i służbom technicznym wobec urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych
2. Kwestia czystości powietrza – zagrożenia bakteriologiczne i mykologiczne
3. Jakość powietrza, ilość a klasa budynku
4. Potrzeby bezpośrednio wynikające z prowadzenia KOB poprzez określenie charakteru naniesień, ich parametrów technicznych, funkcjonalnych i związanych z wyposażeniem technicznym.
5. Problemy z przekraczaniem głośności urządzeń instalowanych zwłaszcza w obiektach mieszkalnych
6. Urządzenia freonowe i problem odprowadzania skroplin
7. Koszty eksploatacyjne – techniczne i związane z dostawą energii cieplnej i elektrycznej

MIEJSCE i TERMIN:
WARSZAWA – 29 października 2015
EUROPROFES, ul. Czerska 14


CENA:
690 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.